Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vid en Drift- och underhållsgranskning säkerställs att stadsmiljöförvaltningens anläggningar blir utformade på ett sätt som ger en effektiv framtida drift av anläggningen och att rätt materialval/växtval används för att minimera framtida driftkostnader avseende anläggningens funktion.
Om granskningsområdet berörs i andra delar av handlingen än vad som beskrivs nedan ska dessa också skickas till kontakt för respektive granskningsområde.

Arbetsgång enligt TH 12AJ Granskning.

  

Granskningsområden

Belysning

Granskar mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning, ritningar, belysningsberäkning och beräkning av vindlaster.

Det åligger projektörer att ta fram alla underlag i enlighet med Teknisk Handbok. Det innebär även att inhämta information om befintlig anläggning, dess kondition och möjligheter att koppla på ytterligare ljuspunkter. (tex. kopplingspunkter, krav på utlösningsvillkor, styrning, relationshandling, inmätning av kablar mm)

Information om befintlig anläggning inhämtas mot avgift från Drift- och Underhållsentreprenör för området.

Knutpunktsnummer ska finnas med i projektering för nya belysningspunkter och ska utgå från befintligt nummersystem.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 4001-4199 ledningsplan
 • 4401-4499, lyktplan/belysningsplan inklusive KNP-nummer
 • 5401-5499, belysningsinstallation i byggnadsverk

Övrigt att skicka

 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Beräkningar
 • I förekommande fall ”Avtal fastighetsägare angående fäste och kabel för gatubelysning”
 • Avtal med fastighetsägare (armaturer, bc, kabelklamring etcetera). Mall enligt kap 12BG Gatubelysning. OBS! Före avtal upprättas tas kontakt med stadsmiljöförvaltningen, se kompetens ”Avtal med fastighetsägare” till höger på sidan.
 • Rapporteringsunderlag belysning.
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas, avsteg från standardmaterial ska redovisas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

Trafiksignaler

Granskar mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning

Granskningshandlingarna motsvarar ritningar enligt 12CE5.3 Ritnings- och dokumentnamnsättning

Övrigt att skicka:

 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Byggnadsverk

Konstruktioner

Granskar mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning  samt översiktsplan, ytskiktsplan, planteringsplan, byggnadsverk och belysningsinstallation i byggnadsverk.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099 översiktsplan/plannyckel
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 1901-1999 planeringsplan
 • 5001-5399 byggnadsverk
 • 5401-5499 belysningsinstallation i byggnadsverk

Övrigt att skicka 

 • Bygglovshandling (där aktuellt)
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Tekniska anläggningar

Markvärme, hissar, oljeavskiljare, rulltrappor, pumpstationer, cykelpumpar, katodskydd, avfuktare, elstolpar för torghandel och fläktar m.fl.

Granskar ledningsplan och styrsystem för markvärmeanläggningar med beskrivande text/teknisk beskrivning samt en översiktsplan. Granskar handlingar för övriga ovannämnda anläggningar och övrig teknisk utrustning (med övrig teknisk utrustning menas utrustning som i någon form rör sig, lyser, värmer, spänningssätter, kontrollerar, reglerar eller signalerar och inte uppenbart ingår i något annat system)

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 4001-4199 ledningsplan
 • 5001-5399 byggnadsverk
 • 9000-9299 specialritningar

Övrigt att skicka

 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Mängdförteckning med beskrivande text/teknisk beskrivning
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Gata

Yt- och vägtillbehör

Granskar: 

 • Ytskiktsplan aveseende placering av betongplattor och gatsten
 • Vägutrusningsplan avseende placering av vägskyltstolpar i förhållande till träd och buskar ur skötselsynpunkt
 • Ledningsplan/Höjdplan avseende placering av rännstensbrunnar och inkoppling av ”spygatter” på befintliga brunnar. Granskar hur rännstensbrunnar är placerade i förhållande till nya/befintliga kantlinjer

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1001-1599 höjdplan
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 3001-3499 normalsektion
 • 4001-4199 ledningsplan
 • 8001-8299 vägutrustningsplan

      Övrigt att skicka:

 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Klotter

Granskar:

 • Geografiskt läge, lokalisering. För att kunna avgöra om det är stor eller liten risk för hög belastning i avseendet klotter.
 • Materialval på byggnadsverk. För att avgöra om klotterskyddsmetod och klotterskyddsprodukt passar
 • Föreslagen metod för klotterskydd
 • Föreslagna produkter för klotterskydd
 • Åtkomst med fordon för framtida klottersanering

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 3001-3499 normalsektion
 • 5001-5399 byggnadsverk

Övrigt att skicka

 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Vegetation

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för skötsel av alla vegetationsytor på allmän plats och ska driftsgranska samtliga ritningar och texter som berör den gröna miljön.

Särskilt viktiga granskningsområden är:

 • Skydd av befintliga träd
 • Växtbäddar för alla träd, buskar, perenner, gräs etc
 • Jordkvalitet
 • Träd och buskars placering i förhållande till väg, gc-bana, belysning, skyltar, brunnar, fasader etc.
 • Släntlutningar, lutningar och bredder för gräsklippning
 • Ytvatten och brunnar
 • Staket och skyddsräcken, möjligheter att sköta invid dessa
 • Växtförteckningar och gräsfröblandningar, lökväxter, möjlighet att bevaka biologisk mångfald

För granskning av Vegetation skickas de delar i underlaget som berör vegetation.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 0101-0199 befintliga förhållanden
 • 0201-0399 trafik- och utformningsplan
 • 0401-0499 belysningsförslag, översikt
 • 0601-0999 belysningsförslag
 • 1701-1799 utrustningsplan
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 1901-1999 planteringsplan
 • 3001-3499 normalsektion
 • 4001-4199 ledningsplan
 • 4221-4249 signalplan
 • 4401-4499 lyktplan/belysningsplan
 • 4601-4699 kontaktledningsplan
 • 5001-5399 byggnadsverk
 • 6001-6499 geotekniska ritningar/provgropsritning
 • 6601-6999 geotekniska ritningar
 • 7001-7499 tvärsektion och sektionsplan
 • 8001-8199 vägutrustningsplan
 • 8201-8299 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka

 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Växtförteckning
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Spår

Granskar nybyggnation, som berör spårvägsbanan, avseende framtida drift.

För att kunna utföra granskningen skickas Översiktsplan, Ytskiktsplan samt relevanta spårritningar till byggledare för funktionsentreprenad Spår, enligt Kontaktlista.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • relevanta spårritningar

 Övrigt att skicka:

 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.