Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen
 • Arbeten, som ska utföras i rubricerade områden ska vara noggrant planerade och i samtliga fall ske i samråd med den som av stadsmiljöförvaltningen utsetts som ansvarig. Detta ska ske minst en månad innan utförandet. Ingrepp av planerad art får inte utföras under driftsäsong (15/11 – 31/3)
 • Vid akuta skador på slingor ska felanmälan ske enligt kontaktlista
 • Inom område som ska schaktas upp friläggs, efter anvisning från stadsmiljöförvaltningen, berörda slingor genom handschakt
 • Vintertid ska frilagda slingor, matarrör med mera omgående täckas med vintermattor, min 10 cm sand eller dylikt, eftersom det finns risk för frysning. Vattnet cirkulerar inte hela tiden vid automatdrift och fryser därför på mycket kort tid om slingorna är frilagda
  Entreprenören ansvarar för att frostskyddet finns på plats även efter ordinarie arbetstid. Ansvarig är alltid den som frilagt ledningarna. Om slingorna fryser på grund av att bestämmelserna inte har följts, är ansvarig arbetsledare skyldig att utan anmodan tillse att de ytor som berörts av frysningen hålls snö- och isfria
 • Ingrepp i slingsystemen får endast utföras av stadsmiljöförvaltningen godkänd personal. Det är absolut förbjudet att på egna initiativ göra några som helst ingrepp i systemen utan tillstånd från den som stadsmiljöförvaltningen utsett som ansvarig. Om slingor skadas så att sand eller dylikt kommer in i systemet äventyras funktionen genom att partiklar täpper till i värmeväxlare och ventiler. Skadevållaren kommer att debiteras för rengöring av hela slingsystemet vid varje tillfälle där minsta risk finns att partiklar kommit in i slingorna
 • Återställande ska ske i enlighet med kap 16C Återställ offentlig plats med tillägget att flis, krossgrus eller liknande inte får användas på grund av skaderisk för slingorna
 • Efter varje omkoppling, ändring eller reparation måste systemet fyllas upp och luftas. Luftning kan i vissa fall ta lång tid att utföra. För såväl reparation, vattenpåfyllning och luftning debiteras vållaren eller den som begärt ändring, förbikoppling eller dylikt
 • Vid höjdjustering av gata eller gångbana ska alltid stadsmiljöförvaltningens ansvarige kontaktas för att tillse att slingorna justeras i motsvarande omfattning
 • Efter varje ingrepp i gatuvärmesystemet ska entreprenören ansvara för att en funktionskontroll utförs samt redovisa för stadsmiljöförvaltningen att systemet fungerar

 

Kontaktlista markvärme

Vid akuta fel ska kontakt tas enligt kompetents ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.