Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Miljöplan ska upprättas i samtliga projekt. Utgå från mallen till höger på sidan.

Projektörens ansvar

Vilka betydande miljöaspekter finns i uppdraget och hur kommer de att hanteras?
Detta ska behandlas senast på första projekteringsmötet och hanteras i en projektanpassad miljöplan, inklusive riskanalys enligt 12AF2 Riskanalys med avseende av miljö och hälsa. Projektörens miljöansvarige ska fylla i miljöplansmallen för de delar där projektör står angiven i kursiv, blå text. Det ska klart framgå vilka miljöaspekter som finns och vilka speciella hänsynstagande som krävs i det enskilda projektet. Eventuella tillstånd och anmälningar till myndigheter ska framgå. Undersökningar av betydelse ska behandlas såsom markmiljö och om lokaliseringen finns i eller nära skyddsvärda områden. 

Förutom miljöorganisation och gällande lagar och krav ska följande behandlas:

  1. Luftföroreningar och damning
  2. Buller
  3. Val och hantering av material och kemiska produkter
  4. Material och varor
  5. Hantering av massor, avfall och farligt avfall
  6. Fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor
  7. Klimatpåverkan från drivmedel (mall för redovisning på höger sida)
  8. Hantering av vatten
  9. Naturvärden och invasiva arter
  10. Övrigt

Miljöplanen som är projektanpassad av projektören ingår i förfrågningsunderlaget.

 

Entreprenörens ansvar

Se 13B Miljö

Dokument som åberopas i miljöplanen återfinns till höger på sidan.

 

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.