Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Miljöplan ska upprättas i samtliga projekt. Utgå från mallen till höger på sidan.

Projektörens ansvar

Vilka betydande miljöaspekter finns i uppdraget och hur kommer de att hanteras?
Detta ska behandlas senast på första projekteringsmötet och hanteras i en projektanpassad miljöplan, inklusive riskanalys enligt 12AF2 Riskanalys med avseende av miljö och hälsa. Projektörens miljöansvarige ska fylla i miljöplansmallen för de delar där projektör står angiven i kursiv, blå text. Det ska klart framgå vilka miljöaspekter som finns och vilka speciella hänsynstagande som krävs i det enskilda projektet. Eventuella tillstånd och anmälningar till myndigheter ska framgå. Undersökningar av betydelse ska behandlas såsom markmiljö och om lokaliseringen finns i eller nära skyddsvärda områden. 

Förutom miljöorganisation och gällande lagar och krav ska följande behandlas:

 1. Luftföroreningar och damning
 2. Buller
 3. Val och hantering av material och kemiska produkter
 4. Material och varor
 5. Hantering av massor, avfall och farligt avfall
 6. Fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor
 7. Klimatpåverkan från drivmedel (mall för redovisning på höger sida)
 8. Nollutsläppsfordon/-arbetsmaskiner/-TSA
 9. Hantering av vatten
 10. Naturvärden och invasiva främmande arter
 11. Övrigt

Miljöplanen som är projektanpassad av projektören ingår i förfrågningsunderlaget.

 

Entreprenörens ansvar

Se 13B Miljö

Dokument som åberopas i miljöplanen återfinns till höger på sidan.