Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Utförande, övergripande krav  

Se även 3LA Markbeläggningar, 3LA3 Stensättning, 3LA1 Inom Vallgraven, 3LA2 Ytskikt i banor mm.

Dränering

Avledning av ytvatten görs enligt 3K Lutningar och höjdskillnader.

Gatstens- markstens- och plattytor, som har fogar, släpper igenom en del av regnvattnet. Om fritt vatten blir stående i sättsanden kommer trafiken att börja ”pumpa” sten och sättgrus. Sanden separerar och sugs upp ur fogarna och stora partier av stenytan blir instabil och skador uppstår snabbt.
 
Täta, bundna bärlager måste därför dräneras. Där det är möjligt ska ett fall på >2,5 % utföras genom påförande av bundet bärlager resp fräsning. I rännstenslivet och andra ränndalar bör täta lager brytas. Detta gäller enbart vägkörbanor.

Lutningar och fall: se även avsnitt 3K Lutningar och höjdskillnader, 3KA Tvärfall, 3KB Längslutning.

I ytor där 2,5 % inte kan uppnås, företrädesvis gångbanor, finns alternativa utföranden:

  • På täta bundna bärlager påförs först ett dränerande lager 40-60 mm tjockt med krossmaterial (2-4 mm) utan finpartiklar (<2 mm), typ finmakadam. Därefter läggs en geotextil för att hindra sättsanden att tränga in i det dränerande lagret.
  • Hål borras med D 100 mm c/c 5 m i längs- och tvärled. Extra hål tas i lågpunkter. Hålen fylls med flis 4-12 eller likvärdigt. OBS! Geotextil får ej användas under sättgruset direkt på täta bärlager, till exempel på befintlig asfalt. Stor risk för att vatten ansamlas i sättgruset. Se även 12J Geotextil som materialskiljande lager i vägöverbyggnad.

 

Brunnar och dylikt

Brunnsbetäckningar i gatstens-, markstens- och plattsatta ytor ska vara av fast modell. Den teleskopiska betäckningen läcker för lätt igenom sättsanden och dess krage kräver en större bärighet än vad som är möjligt med sättsanden.  
Om krossmaterial utgör bärlager runt betäckningen, ska en geotextil utläggas runt om och dras upp runt betäckningen, se standardritning 5550. Detta för att hindra sättgrus att tränga ned i bärlagret och i återfyllningen runt brunnen. 

 

Litteraturhänvisning

  • ”Natursten utemiljö” (Sveriges stenindustriförbund) 
  • ”Beläggning med plattor och marksten av betong, projekteringsanvisningar och rekommendationer” (Svensk markbetong och svenska kommunförbundet) 
  • ”Tillbaka till stenåldern” (en handbok i stensättning)
  • ”SS-EN 1338 Betongmarksten – krav och provningsmetoder” 
  • ”SS-EN 1339 Betongmarkplattor – krav och provningsmetoder” 
  • ”SS-EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk – krav och provningsmetoder 
  • ”SS-EN 1342 Gatsten och natursten för utomhusbruk – krav och provningsmetoder”
Ritningar (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.