Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Varje ledningsägare ansvarar för kartering och redovisning av sina ledningar. Genom den nationella tjänsten Ledningskollen (LK) kan ledningsägarna redovisa sina ledningar. De flesta större ledningsägare är anslutna till LK, men det finns ledningar som endast redovisas som servitut eller ledningsrätt på grundkarta eller i fastighetsregistret.
Trafikkontoret har ett ledningskartverk med trafikkontorets ledningar och ansvarar att redovisa dessa vid förfrågan ifrån kund. Sedan 2013 redovisar trafikkontoret sina ledningar via tjänsten LK.

För att beställa ledningsunderlag är 2 olika tjänster möjliga att nyttja. Sker beställningen av någon förvaltning eller bolag inom Göteborgs kommun eller genom deras utsedda underkonsulter kan tjänsten Kommunala Samlingskartan (KSK) nyttjas (se länk till höger på sidan). Tjänsten KSK samlar in ledningsinformation från LK och hjälper till med att transformera, strukturera och sätta samman ledningsunderlaget ifrån alla ledningsägare till en ledningskarta. Tjänsten KSK ägs gemensamt av Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten och trafikkontoret och driftas av trafikkontoret. Tjänsten ska vara självfinansierad och därför utgår en avgift vid varje beställning. Avgiften bygger på en grundavgift och en avgift per hektar.

Samma ledningsunderlag avseende trafikkontorets ledningar levereras oavsett om tjänsten KSK eller LK används av kund.

För trafikkontorets del ska ledningsunderlag beställas via tjänsten KSK om inte annat är överenskommet med berörd uppdragsledare på trafikkontoret.
Om beställning av ledningsunderlag beställs direkt via LK ska koordinatsystem och lagerstruktur överensstämma med underlag från tjänsten KSK, se kart- och lagerinformation på Samlingskartan 12CE4 Lagerstruktur Kommunala Samlingskarta.

Ritningsbeteckningar i KSK, se 12CE3 Ritningsbeteckning Kommunala Samlingskartan.

Har ni några frågor så vänd er till ansvarig för KSK, se kompetens ”Kommunala Samlingskartan” till höger på sidan.

Kontakter