Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Margareta Håkansson

Blomsterurnor används huvudsakligen som utsmyckning under sommarhalvåret, men kan även användas i större utsträckning, särskilt under vårsäsong men även höst.

Blomsterurnorna bör placeras vid sittplatser eller i grupper för att höja upplevelsevärdet och förstärka rumsbildningen. I parker placeras de med fördel på en hårdgjord yta. I särskilda fall kan urnor även användas som trafikhinder istället för pollare.

Stadsmiljöförvaltningen eftersträvar enhetlighet i staden vad gäller gestaltning/växtkomposition och urnornas utseende. Detta uppnås bl. a. genom att i första hand använda en standardurna – en typ av urna som fungerar på många platser i staden. Undantag görs på ett fåtal platser där urnvalet är särskilt anpassat efter en speciell stadstyp. Storlekarna kan variera något beroende på plats, minsta diameter som används är 80 cm. Tillämpningen av ’Stadens möbler – Riktlinjer’ har således förändrats något över tid. Vid frågor tas kontakt med Kompetens ”Blomsterurnor” till höger på sidan.

Som standardurna (”Göteborgs-urna”) används Byarums ’Stor Blom’ respektive ’Låg Blom’ med stadsvapen i relief eller motsvarande typ. Växtkomposition/gestaltning görs i regel enhetligt för en plats eller ett större område. Vissa år har blomsterutsmyckningarna särskilda teman, som t ex vid vissa stora sportevenemang i staden.

Se mer om blomsterurnor i Stadens möbler och Stadens möbler Riktlinjer.