Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Skyfall ökar med klimatförändringarna vilket leder till mer översvämningar, sämre framkomlighet och ökad risk för människors hälsa och säkerhet. Göteborgs stad har därför tagit fram en dagvatten-och skyfallsstrategi – vilken beskrivs i TTÖP (Tematiskt tillägg till översiktsplanen, om översvämningsrisker) – samt strukturplaner som visar förväntade regnmängder och som beskrivs i ”Vatten i staden”.

Information om samhällsviktig verksamhet, prioriterat vägnät från Trafik Göteborg samt vägnät för utryckningsfordon är viktiga förutsättningar för byggprojekt. I de allra flesta fall kräver skyfallsanläggningar stora ytor/volymer varför dessa diskussioner bör tas tidigt i planeringsprocessen. Det kräver också att anläggningarna ska samordnas med andra funktioner, s k multifunktionalitet. Stadsmiljöförvaltningen har ansvar för att säkerställa trafikens framkomlighet – vilket för räddningsvägarna innebär ett vattendjup på max 0,2 m – samt att bevara och skapa anläggningar för skyfall. Anläggningarna ska även i övrigt ge minimal påverkan på trafikslagen.

Vid detaljplaner och andra byggprojekt ska val av lösningar normalt analyseras i en utredning, där berörda parter har tagit del. Den för avrinningsområdet bästa lösningen ska eftersträvas och därför måste lösningar även utanför projektområdet sökas. Kostnad/nytta-perspektivet gäller i vanlig ordning. Drift- och underhållsaspekten ska beaktas, liksom säkerheten för driftspersonal. Av skäl såsom ansvar, rådighet, drift och underhåll så ska skyfallsanläggningar i första hand anläggas på kommunal mark.

För att förenkla samverkan och intern kommunikation mellan förvaltningar – för att etablera skyfallsanläggningar i staden – har ett processförbättringsarbete utförts där följande checkpunkter identifierats:

  1. Kontrollera översvämningsrisk för skyfall
  2. Kontrollera ytanspråk för strukturplaner och hantera målkonflikter
  3. Alla avsteg från TTÖP ska beslutas och dokumenteras.

Ansvarsfördelningen beskrivs i skyfallsöverenskommelsen, se dokument till höger på sidan.
Se även 3H Dagvatten, skyfall och högt vatten.

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.