Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Skyfall ökar med klimatförändringarna vilket leder till mer översvämningar, sämre framkomlighet och ökad risk för människors hälsa och säkerhet. Göteborgs stad har därför tagit fram en dagvatten-och skyfallsstrategi – vilken beskrivs i TTÖP (Tematiskt tillägg till översiktsplanen, om översvämningsrisker) – samt hydrologiska modeller som visar konsekvenser av skyfall – s.k. Strukturplaner – och som beskrivs i ”Vatten i staden”.

Inför projekt ska information om samhällsviktig verksamhet och trafiknätsplanens prioriterade vägar och utryckningsvägar hämtas. I de allra flesta fall kräver skyfallsanläggningar stora ytor/volymer varför dessa diskussioner bör tas tidigt i planeringsprocessen. Det kräver också att anläggningarna ska samordnas med andra funktioner, s k multifunktionalitet. Stadsmiljöförvaltningen har ansvar för att säkerställa trafikens framkomlighet – vilket för räddningsvägarna innebär ett vattendjup på max 0,2 m – samt att bevara och skapa anläggningar för skyfall. Anläggningarna ska även i övrigt ge minimal påverkan på trafikslagen.

Vid framtagande av detaljplaner och planering av byggprojekt ska val av lösningar analyseras i en utredning, där berörda parter ska vara delaktiga. Den för avrinningsområdet bästa lösningen ska eftersträvas och därför måste lösningar även utanför projektområdet sökas. Kostnad/nytta-perspektivet gäller i vanlig ordning. Trafiksäkerhet, tillgänglighet och drift- och underhållsaspekten ska beaktas, liksom säkerheten för driftspersonal. Av skäl såsom ansvar, rådighet, drift och underhåll så ska skyfallsanläggningar i första hand anläggas på kommunal mark.

För att förenkla samverkan och intern kommunikation mellan förvaltningar – för att etablera skyfallsanläggningar i staden – har ett processförbättringsarbete utförts där följande checkpunkter identifierats:

  1. Kontrollera översvämningsrisk för skyfall
  2. Kontrollera ytanspråk för strukturplaner och hantera målkonflikter
  3. Alla avsteg från TTÖP ska beslutas och dokumenteras.

Ansvarsfördelningen beskrivs i skyfallsöverenskommelsen, se dokument till höger på sidan.
Se även 3H Dagvatten, skyfall och högt vatten.