Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Längslutning

För att en gångbana ska vara tillgänglig för alla ska längslutningen inte överstiga 2%. På platser där det, på grund av topografin, är nödvändigt att hantera höjdskillnader kan gångbanan dock tillåtas få en större längslutning än 2%.

Vid stora nivåskillnader kan räcken och vilplatser behövas. Mot branta slänter, där det finns risk för avåkning, kan även avåkningsskydd med uppstickande kantstöd eller mittföljare på räcke behövas, se standardritning 6580. Se vidare 3ME Soffor och sittplatser.

För lutningskrav vid mindre nivåskillnader, till exempel vid övergångsställen eller entréer, se 3BE Ramp.

Tvärfall

Gångbanans tvärfall ska vara 1,5 %. På gångbanor med större längslutning kan det vara aktuellt att minska tvärfallet med hänsyn till personer med nedsatt rörelseförmåga.

På hållplatsperronger för buss eller spårvagn gäller samma tvärfall som för gångbana. Tvärfallet på perrongen ska lutas bort från körbanan/spåren om möjligt.