Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Beroende på fordonstyp, trafiksammansättning och gatumaterial så används olika detekteringssätt och förläggningsmetoder.

Principer

Kollektivtrafikdetektering

Stadsmiljöförvaltningen använder ett egenutvecklat detekteringssystem, benämnt SignalPrio, vars syfte är att kunna erbjuda prioritet framför övrig trafik vid trafiksignalreglerade korsningar för kollektivtrafikens fordon. En grundläggande förutsättning för att kunna erbjuda prioritet är att kunna detektera fordonets position. Vid olika förutsättningar används olika detekteringslösningar, varav två tekniker är del av SignalPrio-systemet. I tillägg till dessa används dessutom induktiv slingdetektering:

  • Spårvagnar – Detektering sker genom avläsning av markplacerade RFID-taggar i kombination med GPS-teknik
  • Bussar och andra icke spårburna fordon – Detektering sker genom GPS-teknik
  • När kollektivfordon kör på egen banvall/i eget körfält så kan istället induktiv slingdetektering användas

Detektorkonfiguration för kollektivtrafik

Minst två detektorer ska användas för att ge redundans, det vill säga möjlighet att anmäla trafiksignalen även om en detektor är trasig.

Spårvagnar kan också ges grönt genom att föraren kontaktar TLI.

På egen banvall eller bussgata på sträcka (inte hållplats)

Avstånd från den första detektorn till signallykta ska vara cirka 120 meter, men ska anpassas till frånväxlingstid av fientliga signalgrupper så att det blir grönt vid ankomst till signallyktan. Den första detektorn ska vara av typ RFID eller GPS och ha inräkningsfunktion. Anmälningen sker automatiskt vid passage av detekteringspunkten.

Vid signallyktan placeras uträkningsdetektor. Det ska vara induktiv slinga, om det är treskenslyktor. Med hjälp av induktiv slinga finns möjlighet att välja återställning på fram- eller bakkant på kollektivfordonen. Den har också reservanmälningsfunktion om den placeras innan signallyktan. Detta gäller dock inte vid växel, då i stället reservdetektor av RFID/GPS-typ ska användas.

Vid hållplats invid signallykta

Vid hållplats ska den första detektorn vara av typ RFID eller GPS. Anmälningen sker via tryckknappsanmälan inne i kollektivfordonet. RFID- eller GPS-detektering ska vara av typ hållplatsfunktion så att anmälning kan ske på en förutbestämd sträcka.

Reservanmälningsdetektor som induktiv slinga placeras mellan hållplatsen och signallyktan.

Beläggningsdetektor ska förläggas på korta hållplatser om kollektivsignal finns innan hållplatsen så att kollektivfordon inte ges grönt om hållplatsen är helt belagd av föregående kollektivfordon.

Spårvagn vid växel

Vid växel anmäls trafiksignalerna via besked från växelstyrningsutrustningen (RFID). Återställning sker via RFID vilka kan tillhöra trafiksignalerna eller växelstyrningsutrustningen.

I blandtrafik (biltrafik i spår)

Detektorkonfiguration för kollektivfordon utformas på samma sätt som på egen banvall eller bussgata på sträcka. Kollektivtrafikfordon måste detekteras enbart med hjälp av RFID- och/eller GPS-detektorer för att kunna ges prioritet.

 

Förläggning

Induktiv detektering

Spårvägsbana

Detektorslinga förläggs i form av en ”åtta” i en konfiguration med mått 4,0×0,4 meter. Invid detektorn förläggs en kopplingslåda/detektorlåda där slingtråd och kabel skarvas. Locket har vit färg och ska vara öppningsbart och lådan ska vara dränerad. När lådan förläggs i betong är det viktig att ursparning görs i betongkonstruktionen i samband med gjutningen, och att kabelskyddsrör dras fram till kopplingslådan. Armeringsnät får inte användas inom ett avstånd på 0,5 meter från detektorn. Slingtråden måste vid förläggningen helt fixeras, eftersom trådrörelser kan medföra induktansförändringar och att detektering oavsiktligt genereras.

Detektorslingan fräses ner om det är asfalt och kan också fräsas ner i betong. Även vid makadambana eller grässpår så förläggs slingtråden med mått och konfiguration som ovan angivna. I dessa fall är tråden monterad i en träram, se bild 1.

Bildexempel

Bild 1: Förläggning av detektorslinga på träram i makadamspår inklusive kopplingslåda. Foto: Andreas Larsson

Bil- och busskörfält samt cykelbana

Vid asfalt fräses detektorslingorna ner till 8 cm under färdig yta. I cykelbana kan förläggningen ske grundare. Det är viktigt är att vägytan är jämn. Om vägytan inte är jämn kan ny beläggning behövas, vid asfaltsförläggning kan omfräsning av asfalten vara aktuell.

Detektorslingor ska inte förläggas under gatsten. I cykelfartsgator ska slingor enbart läggas i asfaltsdelen av körbanan. Invid vägbanan placeras en detektorbrunn där slingtråd och detektorkabel skarvas. Detektorbrunnen placeras på en bädd av makadam. Den ska ha körbart lock.

Spårvagn

GPS/RFID-detektering

RFID-taggar placeras mellan rälerna och kan användas även för växelstyrning och aktiv detektering på hållplats.

Bussar och andra icke spårbundna fordon

GPS-detektering

Detektering sker med GPS utan installationer i vägsidan.

Bildetektering

Detekteras normalt med induktiv detektering. I undantagsfall kan ovanjordsdetektering användas, såsom radardetektering. Induktiv detektering ger säkrare detektering.

Cykeldetektering

Detekteras normalt med induktiv detektering. I undantagsfall kan ovanjordsdetektering användas, såsom radardetektering. Induktiv detektering ger säkrare detektering.