Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Beroende på fordonstyp, trafiksammansättning och gatumaterial så används olika detekteringssätt och förläggningsmetoder.

Principer

Kollektivtrafikdetektering

Trafikkontoret använder ett egenutvecklat detekteringssystem, benämnt SignalPrio, vars syfte är att kunna erbjuda prioritet framför övrig trafik vid trafiksignalreglerade korsningar för kollektivtrafikens fordon. En grundläggande förutsättning för att kunna erbjuda prioritet är att kunna detektera fordonets position. Vid olika förutsättningar används olika detekteringslösningar, varav två tekniker är del av SignalPrio-systemet. I tillägg till dessa används dessutom induktiv slingdetektering:

  • Spårvagnar – Detektering sker genom avläsning av markplacerade RFID-taggar i kombination med GPS-teknik
  • Bussar och andra icke spårburna fordon – Detektering sker genom GPS-teknik
  • När kollektivfordon kör på egen banvall/i eget körfält så kan istället induktiv slingdetektering användas

Bildetektering

Detekteras normalt med induktiv detektering. I undantagsfall kan ovanjordsdetektering användas, såsom radardetektering. Dock ger induktiv detektering i allmänhet bäst funktion.

Cykeldetektering

Detekteras normalt med induktiv detektering. I undantagsfall kan ovanjordsdetektering användas, såsom radardetektering. Dock ger induktiv detektering i allmänhet bäst funktion.

 

Förläggning

Induktiv detektering

Spårvägsbana

Detektorslinga förläggs i form av en ”åtta” i en konfiguration med mått 4,0×0,4 meter. Invid detektorn förläggs en kopplingslåda/detektorlåda där slingtråd och kabel skarvas. Locket har vit färg och ska vara öppningsbart och lådan ska vara dränerad. När lådan förläggs i betong är det viktig att ursparning görs i betongkonstruktionen i samband med gjutningen, och att kabelskyddsrör dras fram till kopplingslådan. Armeringsnät får inte användas inom ett avstånd på 0,5 meter från detektorn. Slingtråden måste vid förläggningen helt fixeras, eftersom trådrörelser kan medföra induktansförändringar och att detektering oavsiktligt genereras.

Detektorslingan fräses ner om det är asfalt och kan också fräsas ner i betong. Även vid makadambana eller grässpår så förläggs slingtråden med mått och konfiguration som ovan angivna. I dessa fall är tråden monterad i en träram.

Bil- och busskörfält samt cykelbana

Vid asfalt fräses detektorslingorna ner till 8 cm under färdig yta. I cykelbana kan förläggningen ske grundare. Det är viktigt är att vägytan är jämn. Om vägytan inte är jämn kan ny beläggning behövas, vid asfaltsförläggning kan omfräsning av asfalten vara aktuell.

Detektorslingor ska inte förläggas under gatsten. I cykelfartsgator ska slingor enbart läggas i asfaltsdelen av körbanan. Invid vägbanan placeras en detektorbrunn där slingtråd och detektorkabel skarvas. Detektorbrunnen placeras på en bädd av makadam. Den ska ha körbart lock.

 

GPS/RFID-detektering

Spårvagn

RFID-taggar placeras mellan rälerna och kan användas även för växelstyrning och aktiv detektering på hållplats. Förläggning utförs av trafikkontorets sidoentreprenör.

GPS-detektering

Bussar och andra icke spårbundna fordon

Detektering med GPS utan installationer i vägsidan.

Bildexempel

Bild 1: Förläggning av detektorslinga i spårvägsbana i betong med glasfiberstöd. Foto: Torgil Otterdahl
Bild 2: Förläggning av detektorslinga på träram i makadamspår inklusive kopplingslåda. Foto: Andreas Larsson