Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

För kontakt om Västtrafiks och JCDecaux hållplatsutrustning, se kompetens ”Hållplatsutrustning” till höger på sidan.

Hållplatsskyltar med realtidsinformation
Västtrafik förser utvalda väderskydd med hållplatsskyltar och ser till att informationen på dessa kontinuerligt uppdateras. Trafikkontoret tillhandahåller framdragning av el för belysning till hållplatsläge. För kontakt om hållplatsskyltar med realtidsinformation, se kompetens ”Realtidsinformation” till höger på sidan.

 

Väderskydd på prefabricerad betongplatta som Västtrafik tillhandahåller:
Alla markarbeten samt läggning av ny belysningskabel till nedanstående utrustning utförs och bekostas av projektet.

 • Projektets kommande entreprenör ska förberedda för väderskydd med en jämn horisontell grusbädd (4,0x 2,0m) 0,11 m under färdig yta
 • Gatubelysningskabel dras in i väderskyddets högra bakre hörn och kopplas in av kommande entreprenör.
 • Kablage till realtidsdisplay dras in i väderskyddet enligt anvisad plats på bifogad ritning över väderskydd och plintas upp av kommande entreprenör. Realtidsdisplay ansluts med egen servis.

 

Väderskydd typ JCDecaux:
Alla markarbeten samt läggning av ny belysningskabel till nedanstående utrustning utförs och bekostas av projektet.

 • Kommande entreprenör ska förbereda för väderskydd med en jämn och horisontell grusbädd 5,0×2,2 m (5,5×1,5m för smalt väderskydd), 0,50 m under färdig yta, måttet 0,50 avser avståndet mellan grusbädden och färdig ytas högsta punkt. Entreprenören ska även ange exakt placering av väderskydd i höjd och sidled samt kommande marknivå i väderskyddens hörn till JCDecaux
 • Efter att JCDecaux lagt vänthallsplattan, monterat ben och justerat in glashållare kan återfyllning göras av entreprenören
 • Gatubelysningskabel dras in i väderskyddets vänstra främre hörn och kopplas in av kommande entreprenör. Eventuellt kablage till display dras in i väderskyddets vänstra bakre hörn och plintas upp av kommande entreprenör
 • Vid återfyllning och läggning markbeläggning ska entreprenören skydda glashållarna så att dessa inte rubbas ur sitt läge. Vid läggning av markbeläggning inne i väderskyddet ska höjden anpassas så att avståndet mellan glas underkant och markyta blir 5-10 cm
 • Därefter monterar JCDecaux härdglasrutorna

 

Belyst hållplatspelare typ Elegant som tillhandahålls av Västtrafik:
Arbete med fundament, inkoppling till gatubelysning och montering utförs och bekostas av projektet. Se standardritning HPLP-001.

 

Belyst hållplatspelare typ Elegant som tillhandahålls av JCDecaux:
Alla markarbeten samt läggning av ny belysningskabel till nedanstående utrustning utförs och bekostas av projektet. 

 • Kommande entreprenör ska förberedda för hållplatspelarna med en jämn grusbädd (1,0 x 1,0) 0,80 m under färdig yta. Entreprenören ska även ange exakt placering av hållplatspelarna i höjd och sidled till JCDecaux
 • Efter att JCDecaux satt fundament kan återfyllning ske av entreprenören
 • Vid återfyllning och läggning markbeläggning ska entreprenören tillse att fundamentet inte rubbas ur sitt läge samt att markbeläggning anpassas så att överkanten på det ingjutna järnets ovankant och markbeläggningen har lika höjd + 5 mm
 • Därefter monterar JCDecaux hållplatspelaren
 • Gatubelysningskabel dras in i hållplatspelaren och kopplas in av entreprenören

 

Hållplatsstolpe typ Ovalen samt TK-Topp som tillhandahålls av Västtrafik:
Fundament till hållplatsstolpar utförs och bekostas av projektet. Fundamenten ska vara avsett för 60 mm stolpe och vara av typen vägmärkesstolpfundament. Stolpe och hållplatstopp sätts upp av Västtrafik efter avrop.

 

Papperskorgar som tillhandahålls av Västtrafik:
Fundamenten till dessa utförs och bekostas av projektet. Fundamenten ska vara avsett för 60 mm stolpe och vara av typen vägmärkesstolpfundament. Stolpar och papperskorgar sätts upp av kommande entreprenör. Stolpar och papperskorgar hämtas fritt hos Västtrafiks funktionsentreprenör.

 

Bänkar som tillhandahålls av Västtrafik:
Bänkar typ Veksö med arm- och ryggstöd. Fundamenten till dessa utförs och bekostas av projektet. Monteringshöjd 50 cm (tolerans +5).

 

Räcken:
Räcken utföres och bekostas av projektet. (Typ av räcken varierar från plats till plats).

Se även 12MB3.1 På hållplats 

 

Inkoppling av hållplatsutrustningen till befintlig belysningsanläggning:

Projektets elanläggning ansluts av trafikkontorets funktionsentreprenör belysning.

Dokument
Ritningar
Kontakter