Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

Vid utformning av en gata behöver den övergripande gatustrukturen vara klargjord. Förtätning av staden ställer stora krav på en genomtänkt utformning och användning av det begränsade gatuutrymmet. De stråk och platser som har potential för vistelse behöver identifieras samtidigt som tillräckligt utrymme ska finnas för att klara de förflyttningar som behöver ske i staden.

Förutom behov av ytor för framkomlighet kan också en gata behöva tillmötesgå behov av:

 • Vistelse
 • Utrustning och möbler
 • Grönska
 • Dagvatten, skyfall och högvatten
 • Parkering och angöring

Huvudgata

 • Trafikled/genomfartsgata – mellan regionala start/målpunkter
 • Genomfartsgata – förbindelse mellan områden
 • Uppsamlingsgata – samlar trafik från ett eller flera områden.

Lokalgata

 • Mindre uppsamlingsgata – samlar trafik från ett eller flera områden och leder den ut till en huvudgata.
 • Bostadsgata – gata i villaområde och område med flerbostadshus
 • Övriga mindre gator

Principskiss för olika gatutyper

Utformningen behöver vara anpassad efter den hastighet som är tänkt på gatan. För mer information om hastighet se 2CD Hastighet.