Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Varför ska provbelysning göras?

Genom ljusberäkningar med exempelvis Dialux kan en armatur eller en sammansatt ljusmiljö med flera armaturer bedömas utifrån ett rent ljustekniskt perspektiv. Detta är bra och bör göras om det finns osäkerhet kring resultatet av en armaturs ljustekniska egenskaper utifrån normer och bestämmelser. Det våra hjälpmedel och beräkningsprogram däremot inte kan är att göra den sammanvägning som vårt öga är tränat att göra. Därför krävs det i många fall en provbelysning för att dels se den samlade bilden av den föreslagna lösningen och dels hur denna samspelar med befintlig omgivning.

När ska en provbelysning göras?

Provbelysningen kan tidsmässigt ske under olika perioder under den skapande ljusplaneringsprocessen. I ett tidigt skede kan det vara för att ta reda på olika armaturers ljusspridning och egenskaper, för att se vilken armatur eller reflektor som är att föredra. I ett senare skede kan det vara att med vald armatur se hur den samspelar med övrig belysning i området.

I ett litet projekt görs kanske provbelysningen för val av alternativ, kontroll av ljusspridning, ljusinstensitet och färgtemperatur med mera vid ett och samma tillfälle. I större projekt måste olika frågor behandlas vid olika tillfällen för att få ett bra slutresultat.
Situationer när en provbelysning bör göras kan exempelvis vara vid utbyte av befintlig väg- och gatuarmatur till nya armaturer eller vid ny kompletterande effektbelysning på enskilda objekt eller fasader.

Hur kan en provbelysning göras?

Som en första utgångspunkt bör en provbelysning ske utifrån så verklighetslika förhållanden som möjligt, vilket bland annat innebär rätt ljusstyrka, rätt montagehöjd och rätt avstånd till omkringliggande ytor och eventuella objekt.

  • Förbered provbelysningen genom att tänka igenom vilka armaturer som ska ingå
  • Kontakta i god tid de olika belysningsleverantörerna med begäran om att få låna utrustning. När du fått tag på utrustningen – kontrollera så att den är komplett med anslutningsmöjligheter och ljuskälla
  • Bestäm datum i god tid och meddela beställaren om provbelysningstillfället. Kontakta också den som ansvarar för befintlig belysning om medverkan med kablar, uttagspunkter, skylift och eventuellt mobilt elkraftverk
  • Ta reda på om det finns armaturer på platsen som måste släckas eller täckas över
  • Bjud in dem som bör delta i belysningen. Försök att först få igång provbelysningen så du vet att allt fungerar som det ska och att du själv hunnit bilda dig en uppfattning om läget. Därefter är du redo att redovisa resultatet för andra
  • Dokumentera provbelysningen med att fotografera de olika armaturerna och situationerna. Här kan även lux-mätare vara bra att ha till hands för att dokumentera ljusnivåer. Ställ gärna samman resultatet i en utvärdering med kortfattad text och foton från provbelysningen. Vikten av denna dokumentation bör betonas då det är lätt att, med distans mellan provbelysning och utvärdering, glömma exempelvis val av filter, ljuskälla och tillbehöver i form av eventuella linser med mera som använts
  • Förvissa dig om att armaturen eller hela anläggningen betraktats från flera olika perspektiv och synvinklar. Kontrollera exempelvis från en intilliggande lägenhet och utifrån gång-, cykel- och biltrafikantens perspektiv
  • Vid provbelysning ska arbetsmiljöperspektivet beaktas. Skyddsutrustning som kan bidra till att förhindra en olycka eller skada ska finnas tillgänglig

Utvärderingen av provbelysningen kommer troligen att ge svar på de frågor som tidigare inte kunnat besvaras angående eventuell bländning, ljusnivåer i förhållande till omgivande belysning med mera.