Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Granskning av ”Analys av behov och påverkan” utförs för att kunna bedöma hur den planerade byggnationen påverkar olika intressenter och vilka behov intressenterna har kring framkomlighet, tillgänglighet och kommunikationsinsatser under byggtiden. Detta för att få en uppfattning om hur stora störningarna kan beräknas bli och vilka åtgärder som kan behöva sättas in för att minimera störningar för boende, besökande och näringsidkare.

Analys av behov och påverkan

I ”Analys av behov och påverkan” kartlägger projekten hur närområdet påverkas, vilken typ av trafik som rör sig i området och vilken trafik som kommer bli påverkad. En ”Analys av behov och påverkan” är en obligatorisk handling i samtliga projekt. Mall för ”Analys av behov och påverkan” ska användas. Kontakt med MM-specialist ska tas i samband med att arbetet med analysen påbörjas. Se 2IH Mobility management i byggskedet för mer information.

Handling som granskas:

  • Analys av behov och påverkan

Övrigt att skicka:

  • Framtagna underlag som ligger till grund för utformning såsom trafik-och utformningsförslag, genomförandestudie och trafikflöden för att kunna förstå och bedöma utifrån framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv
  • Framtagna underlag som ligger till grund för Mobility management i byggskedet-arbetet såsom MM-utredning, Genomförandeplan och Fördjupad behovsanalys
  • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan
  • En ritningsförteckning
  • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”
  • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
  • Ifylld dokumentöversikt
  • Översiktsritning för orientering