Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Flytbryggor och dess normer

Stadsmiljöförvaltningens standard och krav vid upprättandet av flytbryggor är att betrakta som norm för framtida projekteringar. Underlaget ska fungera som ett stöd i utformningen av nya och anpassning av befintliga flytbryggor i samband med ny-/ombyggnationer, val av ytskikt, tillvägagångsätt etc. Kraven är skallkrav som ska uppfyllas i projekteringen.

Förvaltande organisation ska delta som projektdeltagare/granskare i projektering av framtagandet av nya flytbryggor för att säkra att framtida leverans av nybyggnationer uppfyller de ställda undershållskraven. Detta görs för så att överlämning till förvaltande organisation sker så smidigt som möjligt och för att undvika missförstånd och felaktig leverans. I och med detta har man lagt grunden för att flytbryggorna även i framtida underhållsskeden uppfyller krav på tillgänglighet, flexibilitet och standardisering.