Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1

Ansökan om starttillstånd i spår delas upp i starttillstånd för arbete på trafikerat spår (ordinarie spårvagnstrafik rullar som vanligt) samt i starttillstånd på avstängt spår (spåret är avstängt för all spårvagnstrafik).

Följande typer av starttillstånd för arbete i eller i farlig närhet av spårväg finns:

 • Generella arbetstillstånd i eller i farlig närhet av spår (för stadsmiljöförvaltningens och ledningsägarnas funktions-/drift- och underhållsentreprenörer)
  Utbildad säkerhetspersonal för arbete i spår krävs. För arbeten som inte varar längre än två dagar i gatuspår och inte längre än 5 dagar på särskild banvall. Generell TA-plan får användas om platsen medger det. Gäller endast på trafikerat spår.
 • Unikt starttillstånd i eller i farlig närhet av spår, trafikerat spår
  Utbildad säkerhetspersonal för arbete i spår krävs.
  Ansökan sker enligt avsnitt ”Process för starttillstånd spårväg” nedan. Generell TA-plan får användas om platsen medger det annars ska unik TA-plan användas.
 • Unikt starttillstånd i eller i farlig närhet av spår, avstängt spår
  Utbildad säkerhetspersonal för arbete i spår krävs.
  Ansökan sker enligt avsnitt ”Process för starttillstånd spårväg” nedan. Generell TA-plan får användas om platsen medger det annars ska unik TA-plan användas.

Gällande starttillstånd ska alltid finnas på varje arbetsplats.

Process för starttillstånd spårväg

Styrande dokument för processen är stadsmiljöförvaltningens Säkerhetsordning, vilken finns till höger på sidan

 1. Samråd trafikavstängning. Vid avstängt spår ska beslut erhållas från stadsmiljöförvaltningen innan ansökan om starttillstånd spår skickas. För kontakt se kompetens ”trafikavstängning spår” till höger på sidan.
 2. Samråd driftentreprenör. Samråd ska genomföras med stadsmiljöförvaltningens driftentreprenör spårvägsbana för alla arbeten i eller i farlig närhet av spår i syfte att specificera särskilda säkerhetsåtgärder innan TA-plan upprättas. Blankett fylls i och skickas till driftentreprenör som kallar till samråd. För kontakt se kompetens ”Starttillstånd spår” anmärkning ”samråd – I eller i farlig närhet av spårväg”.
 3. Granskning av TA-plan. När TA-plan tagits fram ska den granskas av stadsmiljöförvaltningen. Vid granskning av TA-plan ska särskilda säkerhetsåtgärder som upprättats vid samrådet med driftentreprenören bifogas till TA-planen.
 4. Planeringsmöte. Vid avstängt spår ska ett planeringsmöte genomföras innan arbetet får påbörjas. Ansökan om planeringsmöte skickas till Förvaltare spårsäkerhet, se kompetens ”Förvaltare spårväg” till höger på sidan, som kallar till möte.
 5. Starttillstånd spår. Ansökan om startillstånd spår görs i NyStart 10 arbetsdagar före planerad start av arbetet. Vid ansökan ska samråd vara genomfört samt att TA-plan ska vara granskad och stämplad.
 6. När allt är korrekt inlagt i NyStart skickas underlagen till ”Trafikreglerare trafikhantering spår” och driftentreprenör spårvägsbanan för påsyn och godkännande. Vid godkännande skickas e-post ut från programmet till berörda parter

Punkt (1) och (4) ska genomföras vid ansökan om ”Unikt starttillstånd i eller i farlig närhet av spår, avstängt spår”.

Punkt (2), (3), (5) och (6) ska genomföras vid ansökan om ”Unikt starttillstånd i eller i farlig närhet av spår, trafikerat spår”.

Den information som ligger i NyStart går ut till alla intressenter t.ex Trafik Göteborg och stadens kontaktcenter, med mera. Därför är det viktigt att man sköter situationerna och rapporterar när situationen är pågående eller avslutat.

Information kring eventuell störning i kollektivtrafik går ut via Västtrafik.

Förändringar i starttillståndet

All förändring av informationen i ett samråd eller i ett godkänt starttillstånd ska anmälas till driftentreprenören spårvägsbana se kompetens ”Starttillstånd spår” kommentar ”samråd – I eller i farlig närhet av spårväg” så fort man är medveten om förändringen. Gäller det förändring av granskad TA-plan, som är kopplat till ett godkänt starttillstånd, ska kontakt tas med trafikregleraren, se kompetens ”Trafikreglerare trafikhantering spår” och ny TA-plan ska skickas in för granskning innan förändringen får utföras.

Avstängt spår

Vid avstängt spår ska planeringsmöte genomföras, se punkt (4) tillsammans med Förvaltare och berörda parter, se SÄO kap 7 TRI, 7.5 Arbete på avstängt spår samt kap 14 Arbete i spår och arbetsfordon.

Mallar för protokoll finns under ”Mallar och checklistor” i  SÄO, se länk till höger på sidan. För kontakt se kompetens ”Förvaltare spårväg”.