Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Göteborgs egen mångfald ska styra ljussättningen av staden genom att platsers karaktär tydliggörs med hjälp av god belysning. Människor upplever staden med alla sinnen. Belysningen är därmed en viktig faktor som påverkar helhetsupplevelsen av staden och stadsrummet under dygnets mörka timmar.

Utvecklingen av ny belysningsteknik tillsammans med en breddad kunskap om ljus har styrt utvecklingen i riktning mot en större helhetssyn och mer mänsklig skala, något som syns allt mer vid upplevelsen av Göteborgs cirka 100 000 belysningspunkter.

Kartan visar en uppdelning av centrala staden;
Inom Vallgraven (område 1-2), Haga (område 3), Stenstaden (område 4-9) och Övriga centrala staden (område 10-16).

 

Dag och natt

Stadens belysningsanläggning ska förutom att skapa ljus och trygghet under dygnets mörka del och lätta upp de långa vinternätterna även vara ett tillskott i stadsrummet. En bra belysningsanläggning är tilltalande oavsett tid på dygnet och det är därför viktigt att val av material samt installation görs med omsorg. Armaturer och stolpar ska väljas så att de ger karaktär åt och samspelar med det område de används i.

 

Ljusinflation

Dagens stad är oftare för mycket belyst än för lite. De många gånger höga ljusnivåerna på gator och genomfartsleder tillsammans med en ökad grad av ljusinflation i form av skyltfönster, skyltning och stora informationsskärmar gör att områden med lägre ljusnivå som t.ex. mindre gator, parker och gårdar riskerar att upplevas som mörka och otrygga. En genomarbetad belysningsplanering som tar hänsyn till omgivande miljöer och ljusnivåer är därför avgörande för en trygg och vacker stad.

 

Ljusförorening

Det finns stora problem med att vår utomhusbelysning ger missriktat och synnedsättande ljus. Fördelarna med att minimera ljusföroreningar är både ekonomiska, gestaltningsmässiga och miljömässiga. Därför är ljusföroreningar en viktig parameter att ta med i ljusberäkningar. Var uppmärksam på att även djur påverkas negativt när spilljuset blir för stort i det offentliga rummet. För att minska de biologiska effekterna är ljusreglering och styrning den snabbaste och effektivaste lösningen på problemet. En annan åtgärd är god planering och höga tekniska krav på bland annat armaturer och reflektorer.