Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Horisontella krafter från vägfordon framgår av SS-EN 1991-2 med nationella val enligt TSFS 2018:57

 

Broms- och accelerationskraft

Accelerations- och bromskrafter verkar i rälsöverkant och i spårets längdriktning. De ska anses jämnt fördelade över den influenslängd för accelerations- och bromskrafter som hör till den bärverksdel som betraktas. Riktningen av accelerations- och bromskrafterna ska beakta den tillåtna färdriktningen eller de tillåtna färdriktningarna för varje spår.

De karakteristiska värdena på accelerations- och bromskrafter ska tas ur följande:

 

Broms- eller accelerationskraft vid ett spår:

 

Broms- eller accelerationskraft vid två eller flera spår:

  • Broms- eller accelerationskraften från ett spår plus halva kraften från vardera av övriga spår, sammanlagt dock max dubbla bromskraften från ett spår.

De karakteristiska värdena på accelerations- och bromskrafter ska inte multipliceras med faktorn Φ enligt 12HA1.5 Lastens inverkan i vertikal led.
Karakteristiska värden gäller för alla typer av spår till exempel kontinuerlig helsvetsad räls eller räls med skarvar, med eller utan dilatationsanordningar.

Accelerations- och bromskrafter multipliceras med faktorn α enligt 12HA1.2 Spårvagnslast SPV 1

För belastande längder överstigande 300 m bör tillkommande krav anges för hur inverkan av bromsning ska beaktas (Objektspecifik byggherreval).

Accelerations- och bromskrafter ska kombineras med tillhörande vertikala laster.

När spåret är kontinuerligt vid ena eller båda broändarna, förs endast en del av accelerations- eller bromskraften genom överbyggnaden till lagren. Återstoden överförs längs spåret och tas upp bakom landfästena. Den del av kraften som förs genom överbyggnaden till lagren bör bestämmas genom att beakta den kombinerade responsen från bärverk och spår enligt SS-EN 1991-2, 6.5.4.

Broms- och accelerationskraft från spårvagn mot frontmur eller annan liknande konstruktion beräknas enligt TRVINFRA-00227.

 

Centrifugalkraft

Då spåren på en bro ligger i kurva längs hela eller del av bron ska centrifugalkraft och rälsförhöjning beaktas.

Centrifugalkraften bör angripa horisontellt och vara riktad utåt på höjden 1,50 m ovan rälsöverkant.

Centrifugalkraften ska alltid kombineras med den vertikala trafiklasten.
Centrifugalkraften ska inte multipliceras med dynamikfaktorerna.

När de vertikala effekterna av centrifugalkraften beaktas, bör den vertikala lasteffekten av centrifugalkraften multipliceras med relevant dynamikfaktor.

Karakteristiska värdet på centrifugalkraften ska beräknas ur följande formler:


Qvk = aktuell spårvagnslast SPV 1 alternativt SPV 2 (kN)
V = aktuell hastighet (km/h)
r = horisontalkurvans radie (m)
Om kurvan har varierande radier bör ett passande medelvärde användas för r.

Beräkningarna ska baseras på den största tillåtna hastigheten vid broläget som specificerats.
Största tillåtna hastighet sätts till V = 90 km/h om inget annat anges.
För broar belägna i kurva ska de belastningsfall som anges i 12HA1.2 Spårvagnslast SPV 1 och 12HA1.3 Spårvagnslast SPV 2 även beaktas utan centrifugalkraft.

Samtidig centrifugalkraft från buss och spårvagn behöver ej förutsättas.

 

Sidokraft

Sidokraften ska utgöras av en koncentrerad kraft som anbringas horisontellt i nivå med rälsöverkant och vinkelrätt mot spårets centrumlinje. Den ska tillämpas både för spår i raklinje och i kurva.

Karakteristiska värdet på sidokraften av spårvagnslast ska sättas till Qsk = 50 kN. Detta värde ska inte multipliceras med dynamikfaktorn Φ.

Det karakteristiska värdet på sidokraften enligt ovan multipliceras med faktornα.

Sidokraften ska alltid kombineras med vertikal trafiklast.

För busstrafik anses sidokraften motsvara 25% av motsvarande bromskraft (sned bromsning) och ansätts i nivå med beläggningens överkant.

För bro i kurva ska centrifugalkraft och sidokraft antas kunna verka samtidigt.