Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Bakgrund

Göteborgs Stad anser att en förutsättning för en ekologiskt hållbar utveckling i regionen bland annat innebär samverkan med våra leverantörer och entreprenörer.
 
Naturgrus är en ändlig resurs med stor betydelse för vattenförsörjningen. Ofta har naturgrusformationer även stora natur- och kulturvärden. 

Byggbranschen måste därför successivt och i allt större utsträckning hushålla och ersätta den begränsade resurs som naturgruset utgör med krossat berg, morän och återvunnet material. 

Leveranserna av naturgrus från tillståndsgivna täkter minskar i Sverige, men inte tillräckligt fort. För att ta nästa steg i minskad användning av naturgrus behövs en kunskaps- och teknikutveckling på bred bas. För att uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet behöver bevarandet av naturgrusavlagringar öka.

Det är av strategiskt intresse för Göteborgs Stad att på olika sätt ta initiativ som gör att nödvändiga förändringar i byggverksamheten och i branschen kommer till stånd. 

 

Offentlig

All kunskap inom projektet som beställaren bedömer som viktig inför kommande steg av ökad användning av krossballast kommer att vara offentlig.