Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Signal- och signalkabelplanen ska utföras i skala 1:400 eller vid behov i skala 1:200. Slingdetektorer ska redovisas enligt ritning 5513 och måttsättas vid behov. Ritningarna ska även innehålla rensad grundkarta, kantlinjer och delar av vägmålningen. Nya kantlinjer ska vara tjocka och befintliga tunna. Nya kantlinjer ska dock inte vara så tjocka så att de kan förväxlas med kablar eller annan trafiksignalutrustning. Symboler och lageruppbyggnad på signal- och kabelplanerna ska utföras enligt CAD-manualen, se 12CE5 IT-manual för signal och signalkabelplaner.

På signalplanen ska signalstolpar, signallyktor, detektorer, och akustiska signaler redovisas. Vid ombyggnad skall nya och flyttade signalstolpar, signallyktor, tryckknappsdetektorer och akustiska signaler ritas fyllda och befintliga ritas ofyllda. Nya slingdetektorer redovisas med tjocka linjer och befintliga med tunna linjer. RAKEL- och RFID-detektorer ritas med tjock linje på rektangeln vid nytt och tunn linje på rektangeln vid befintligt.

På signalkabelplanen ska signalstolpar, detektorer, kabel- och detektorbrunnar samt kablar och kabeltyper redovisas. Nya och flyttade signalstolpar och brunnar ska vara fyllda, befintliga ska vara ofyllda. Nya slingdetektorer och kablar redovisas med tjocka linjer och befintliga med tunna linjer. Antal och typ av kabelskyddsrör ska redovisas samt fördelningen av kablar i respektive rör.

Anpassning av projekteringshandlingar för Map Data

För att kunna möjliggöra uppkopplade trafiksignaler så behöver, utöver generella projekteringskrav för trafiksignaler, nedanstående villkor vara uppfyllda för att korsningarnas fysiska geometri ska kunna beskrivas enligt Map Data-standard som används för syftet:

 • Ritningar behöver baseras på aktuell grundkarta (inklusive gång och cykelvägar) med gatunamn.
 • Signalplan med vägmarkeringar behöver omfatta ett område som utsträcks 300 m i samtliga riktningar ifrån korsningens stopplinjer. Dock behöver inte vägmarkeringar utsträckas 300 m i varje riktning ifrån korsningens stopplinjer i de fall vägen/vägarnas fortsatta geometri utanför ritningsområdet inte förändras i förhållande till vad som visas på ritningen.
 • Följande information behöver finnas på signalplanen:
  • Signallyktor – position, typ och inriktning
  • Signalstolpar med stolpnumrering
  • Signalgruppsnummer
  • Vägmarkeringar för:
   • Fordonskörfält
   • Kollektivtrafikkörfält
   • Gång- och cykelbanor
   • Stopplinjer
  • Övergångar/passager
  • Refuger
 • DWG-filer får inte innehålla följande objekt/geometrier:
  • Mpolygon
  • DWG-filer får inte innehålla objekt på frysta lager
Ritningar
 • 5513 C_Detektorer

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1H_464_5513-C_Detektorer.pdf