Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Signal- och signalkabelplanen ska utföras i skala 1:400 eller vid behov i skala 1:200. Slingdetektorer ska redovisas och måttsättas vid behov enligt standardritning 5513, se till höger på sidan. Ritningarna ska även innehålla rensad grundkarta, kantlinjer och delar av vägmarkeringar. Nya kantlinjer ska vara tjocka och befintliga tunna. Nya kantlinjer ska inte vara så tjocka så att de kan förväxlas med kablar eller annan trafiksignalutrustning. Symboler och lageruppbyggnad på signal- och kabelplanerna ska utföras enligt CAD-manualen, se 12CE5 IT-manual för signal och signalkabelplan.

På signalplanen ska signalstolpar, signallyktor, detektorer, och akustiska signaler redovisas. Vid ombyggnad ska nya och flyttade signalstolpar, signallyktor, tryckknappsdetektorer och akustiska signaler ritas fyllda och befintliga ritas ofyllda. Nya slingdetektorer redovisas med tjocka linjer och befintliga med tunna linjer. RAKEL- och RFID-detektorer ritas med tjock linje på rektangeln vid nytt och tunn linje på rektangeln vid befintligt.

På signalkabelplanen ska signalstolpar, detektorer, kabel- och detektorbrunnar samt kablar och kabeltyper redovisas. Nya och flyttade signalstolpar och brunnar ska vara fyllda, befintliga ska vara ofyllda. Nya slingdetektorer och kablar redovisas med tjocka linjer och befintliga med tunna linjer. Antal och typ av kabelskyddsrör ska redovisas samt fördelningen av kablar i respektive rör.

Se ritningsmall ”0018 – Ritningsmall trafiksignal” till höger på sidan.

Anpassning av projekteringshandlingar för Map Data

För att kunna möjliggöra uppkopplade trafiksignaler så behöver, utöver generella projekteringskrav för trafiksignaler, nedanstående villkor vara uppfyllda för att korsningarnas fysiska geometri ska kunna beskrivas enligt Map Data-standard som används för syftet:

 • Ritningar behöver baseras på aktuell grundkarta (inklusive gång och cykelvägar) med gatunamn.
 • Signalplan med vägmarkeringar behöver omfatta ett område som utsträcks 300 m i samtliga riktningar ifrån korsningens stopplinjer. Dock behöver inte vägmarkeringar utsträckas 300 m i varje riktning ifrån korsningens stopplinjer i de fall vägen/vägarnas fortsatta geometri utanför ritningsområdet inte förändras i förhållande till vad som visas på ritningen.
 • Följande information behöver finnas på signalplanen:
  • Signallyktor – position, typ och riktning
  • Signalstolpar med stolpnumrering
  • Signalgruppsnummer
  • Vägmarkeringar för:
   • Fordonskörfält
   • Kollektivtrafikkörfält
   • Gång- och cykelbanor
   • Stopplinjer
  • Övergångar/passager
  • Refuger
 • DWG-filer får inte innehålla följande objekt/geometrier:
  • Mpolygon
  • Splines
  • Nollängdsobjekt
  • DWG-filer får inte innehålla objekt på frysta lager
Ritningar (2 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.