Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

En målsättning för projektören ska vara att samordna placeringen av träd, möbler, belysning och annan utrustning, för att minska ”stolpskogen” så mycket som möjligt och skapa en bra, fungerande helhet i gestaltningen. Vid placering av belysningsstolpar respektive träd ska man tex se till att trädkronorna inte hindrar ljusets spridning. Detta gäller både befintliga träd och nyplantering. Belysningsstolpar placeras lämpligen mitt mellan två träd i en trädrad. C-C-mått mellan gatuträd i rad är ofta mellan 8-15 m beroende på art, gestaltning, kringutrymmen mm. Vanligt förekommande c-c-mått för belysningsstolpar: Se 3LE Planeringsstöd.  

Plantering av lövträd vid spårområde bör begränsas med hänsyn till halkrisken i samband med lövfällningen.

I trafikytor finns ofta mängder av ledningar. Placeringen och sortval av träd ska ta hänsyn till dessa. En generell regel är att hålla 4 meter mellan trädplantering och VA-ledningar, men detta kan inte alltid hållas. Vid en konflikt får en avvägning göras. Man kan också arbeta med asymmetriska växtbäddar det vill säga med växtbädd utvidgad åt det håll ledningarna inte är placerade. Se även 12TA6.1.1 Växtbäddar för träd

Buskplanteringar går vid behov att kombinera med ledningar om utrymmet är begränsat och ingen annan, bättre lösning kan ordnas. Många buskarter kan vid ledningsarbeten relativt lätt flyttas tillfälligt och sedan sättas tillbaka med god överlevnad om det utförs på rätt sätt.

Träd ska inte placeras ovanpå makadammagasin för dagvattenrening/fördröjning.
Träd kan placeras vid sidan av sådant magasin, eventuell rotinträngning från sidan utgör normalt inget hinder/problem för bäddens renande och fördröjande funktion.

Ledningar (eller tomrör) för el, fiber etc ska inte förläggas till växtbäddar eller i skelettjordar för träd. Eventuella tomrör för framtida elledningar bör vid förläggning med närhet till växtbädd/skelettjord vara av icke-perforerad typ för att förhindra rotinträngning över tid.

Buskar och träd ska planteras så att de inte på ett hindrande sätt växer ut över trafikerad yta eller orsakar försämrad sikt. Se vidare 3I Sikt och 3OB Trädplacering. Mittskiljeremsa vid starkt trafikerad gata ska utformas med ca 0,7 meter bred hårdgjord zon innan plantering tar vid.