Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vägvisningsplan för cyklister

Alla cykelbanor i det övergripande cykelnätet som är definierade enligt ”Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025″ vägvisas enligt upprättad cykelvägvisningsplan. Stor vikt ska läggas på att skapa en kontinuerlig vägvisning där även cykelstråk i blandtrafik skyltas om de ingår i det övergripande cykelnätet.

Cykelbanor utanför det övergripande cykelnätet, vägvisas i normalfallet inte. I alla former av vägvisning är det viktigt med kontinuitet dvs att en påbörjad vägvisning fullföljs och att vägvisning sker i alla punkter där trafikanten kan känna en osäkerhet.

Göteborgs Stads Vägvisningsplan för cyklister består av VU-kartan, se 3NF3 Vägutrustningskartan (VU-kartan) och innehållet i detta avsnitt.

Om vägvisning berörs ska kontakt tas med stadsmiljöförvaltningen, se kompetens ”Vägvisning cykel”.

Cykelvägvisningens omfattning

  • Cykelvägvisning ska finnas i alla punkter och riktningar om två cykelbanor i det övergripande cykelnätet korsar varandra.
  • Om en cykelbana som inte ingår i det övergripande cykelnätet ansluter till det övergripande nätet, vägvisas den anslutande punkten längs med det övergripande nätet. Vid behov skyltas lokala vägvisningsmål in på cykelbanan.
  • Cykelledsskyltar kan användas på det övergripande cykelnätets blandtrafikgator med ett intervall av 100-150m samt i valpunkter. Skyltarna kan också användas på cykelbanor med långa länkar som en kvittens. I dessa fall bör skyltarna sättas upp med ett intervall om 600-700m.

Skyltutformning

Skyltutformning cykelvägvisning

Generellt används cykelstolpen modell ”Heden”, se ritning 8507 till höger på sidan. Grundfärgen på hela stolpen och skyltarna är RAL 5011. Skylten är alltid dubbelsidig för att fungera som en orienteringspunkt för både gående och cyklister. Skylten behöver inte vara dubbelsidig om ena sidan vänds mot en husvägg, bullerplank etc. Textstorleken är normalt 60/44. Pilen förekommer endast liggande och visar antingen höger eller vänster. Cykelsymbolen ska peka i pilens riktning. Vit text och symboler görs normalreflekterande. Bottenfärgen är lackerad.

I undantagsfall (exempelvis i trånga innerstadsmiljöer) kan vägvisning i en eller två riktningar monteras på befintlig mast, vägg eller rörbåge.

Symbol F34 (bild nedan) kan användas som kvittens för att du är på rätt väg, eller vid platser där utformningen är otydlig. Vid större korsningspunkter bör dock modell Heden användas.

Skyltutformning cykelled

Cykelledsskylten används som kvittens och information till cyklister med syfte att tydliggöra cykelleden även på de gator som inte har cykelbana. Skyltarna kan kompletteras med liggande höger eller vänsterpil. Dessa skyltar ska inte innehålla några vägvisningsmål. Skyltarna placeras om möjligt på befintliga stolpar.

         

Hamnstråket märks ut med vit cykelledsskylt tillsammans med den blå.

            

Cykelskyltar kan vid behov monteras på ”Hedenstolpen”.

I Göteborg skyltas följande cykelleder:

  • Sverigeleden
  • Cykelspåret
  • Turiststråket
  • Kattegattleden

        

Placering av cykelskyltar

Hedenstolpen, vägvisning

Vid val av placering av ”Hedenstolpen” ska alltid synbarheten för cyklister beaktas.

Cykelledsskyltar

Skyltarnas funktion är att ge cyklisten information om cykelledens sträckning. Skyltarna kan placeras på höger sida med ca 100-150m intervall. Anslutningen mellan bostadsgata och cykelbana ska skyltas tydligt

 
Figuren visar exempel på cykelledsskyltning i en riktning på bostadsgator utan cykelbanor. Blå streckad linje illustrerar cykelledens sträckning.