Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

I samband med startmöte för projektering ska Kretslopp och vatten kallas via förvaltningsbrevlådan, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan. En kontaktperson från Kretslopp och vatten utses som ser över behovet av eventuell samordning av ledningsarbeten samt nödvändig ledningsflytt på grund av projektet.

Förvaltningen Kretslopp och vattens ”Anvisningar för markarbeten” , se länk till höger på sidan. 

Se även länk till Kretslopp och vattens ”Bestämmelser för inmätning av va-ledningar, M19”.

Anslutningspunkt mellan Kretslopp och vattens ledning och trafikkontorets ledning mäts in och redovisas i relationsfilen. Vid frågor angående inmätning av anläggning tillhörande Kretslopp och vatten, se kompetens ”Inmätning av kretslopp och vattens anläggning” till höger på sidan. 

Kontakter