Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Krav på gatubelysning

Göteborgs Stadsmiljöpolicy ”Stadens Ljus” ska följas. Belysningsprogram ska alltid tas fram. Omfattningen av programmet bestäms i trafik- och utformningsförslag/genomförandestudie. Vid känsliga stadsmiljöer ska samråd ske med Stadsbyggnadskontoret (SBK).

Efter att belysningsprogrammet godkänts av TK:s planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning”, ska det övergå som en del i konsultens uppdrag. Saknar konsulten relevant information ska kontakt tas med planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan12AD1 Underlag kontaktlista för att bestämma anläggningstyp (typ av stolpar, armaturer, ljuskällor, BC och placering med mera).

 • Bedömning av befintliga anläggningars livslängd såsom stolpe, armatur, linor ska vara minst 20 år. Vid kortare återstående livslängd ska gatubelysningsanläggningen förnyas. Vid tveksamheter kontakta belysningsansvarig på trafikkontoret, se Kompetens ”Belysning”.
 • Uppgifter om belysningsklass ska framgå i belysningsprogrammet. Om belysningsprogram saknas, kontakta ansvarig planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning”
 • Fordonsmängd kollektivtrafikmängder (spårvagn, buss) cykel per dygn erhålls av TK
 • Belysningsberäkningar ska alltid utföras
 • Belysningen ska vara jämn; ej under U0 0,4
 • Belysningsstyrka ska överdimensioneras ca 20-30% för att kunna justeras vid drifttagning
 • Armaturer ska vara godkända av TK, se 12SA4 Armaturer
 • Armaturer ska vara förberedda för någon av stadens styrsystem
 • Standard stolpar med rotlack ska användas, specialstolpar ska godkännas av planeringsledare belysning på trafikkontoret, se Kompetens ”Belysning”.
 • Fasadmontage av armaturer, krok i vägg, ska alltid föregås med ett avtal mellan TK och fastighetsägaren
 • Granskning av gatubelysningshandlingar ska alltid utföras av TK eller av TK utsedd byggledare
 • Är bygghandlingen inte driftgranskad mottas anläggningen ej av trafikkontoret

Handlingar:

 • Belysningsplan
 • Ledningsplan
 • Godkänt ledningsläge
 • Vägutrustningsplan
 • Servis för belysningscentral – Installatören skickar föranmälan/färdiganmälan till nätägaren
 • Administrativa föreskrifter
 • Belysningsberäkningar
 • Mängdförteckning med beskrivande text
 • Uppskattad byggkostnad
 • Avtal med fastighetsägare (armaturer, bc, kabelklamring etcetera). Mall till avtal finns till höger på sidan. OBS! Före avtal upprättas tas kontakt med TK, se kompetens ”Avtal med fastighetsägare” till höger på sidan
 • 12CG4 Övertagandebesked
 • Rapporteringsunderlag belysning, se dokument till höger på sidan.

 

Belysningsplaner ska upprättas enligt 12C Bygghandlingar.

Knutpunktsnummer ska anges på belysningsplanen och i rapporteringsunderlag belysning för varje belysningspunkt (knutpunkt). Knutpunktsnummer ska bestå av belysningscentralens fyrsiffriga nummer följt av – och ett tresiffrigt löpnummer, där första siffran visar utgående grupp. 

Exempel: 1000-101 (BC nummer – löpnummer).

Observera att varje nummer ska vara unikt. Upptagna driftnummer framgår av trafikkontorets belysningsdatabas. Det är dessa nummer som utgående kablar i varje stolpe ska märkas med. Symboler ska redovisas på alla belysningsplaner. Nummerserie erhålls  mot administrativ avgift från funktionsentreprenör för gatubelysning för området. För kontakt se kompetens ”Granskning drift- och underhåll”, till höger på sidan, (anmärkning Belysning, granskningsområden xx). Se även dokumentet ”Gräns för drift- och underhållsgranskning av belysning” till höger på sidan.

Ritningar numreras enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

Ledningsläge ska alltid sökas hos trafikkontoret, se kompetens ”Ledningslägen”, till höger på sidan, med ledningsplanen som grund.

Belysningsberäkningar enligt VGU ska alltid redovisas i granskningshandling där det framgår att krav och normer uppfylls.

Vid inkoppling till befintlig belysningsanläggning ska följande utföras och dokumenteras:

 • Generellt ska antalet belysningscentraler (BC) hållas nere. Projektering ska därför alltid göras med utgångspunkt att minimera antalet BC.
 • Belysningscentralen ska kontrolleras avseende grupper, belastningsförutsättningar samt kontroll av utlösningsvillkoren. Dokumentation av utförda kontroller ska redovisas.
 • Belysningscentral, se 12SB Kravspecifikation belysningscentraler
 • Mängdförteckning med beskrivande text ska upprättas med gällande version av AMA som grund.
 • Belysningsanläggningen ska mätas in. Inmätningsdokument ska lämnas till TK Doc och Göteborg Energi.
 • Det är endast trafikkontorets upphandlade funktionsentreprenör som får utföra in- och urkopplingar i belysningsnätet. Belysningsanläggningen kan fjärrstyras 24/7. 

Se även 12SA Kravspecifikation belysningsanläggning

För vägledning av placering av stolpar mm se Trafikverkets Vägbelysningshandbok.  

Dokument
Kontakter