Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Sidoförskjutningar används som hastighetsdämpande åtgärd där det bland annat av geotekniska skäl inte är lämpligt att bygga vägbulor. Sidoförskjutningar kan ibland användas i kombination med vägbula.

Sidoförskjutningar kan anläggas både på det övergripande vägnätet och på lokalvägnätet. Det finns olika sätt att få till stånd en sidoförskjutning. De sidoförskjutningar som kan uppnås naturligt, genom exempelvis korsningsregleringar, är många gånger de bästa då de inte tar extra plats. Det som vanligen kallas för sidoförskjutningar är dock grupper med refuger, som samverkar för att få ner hastigheten. Här nedan följer några olika typer av sidoförskjutningar:

Under 3JA Vägbulor/förhöjda överfarter under rubrikerna Sidorefuger, Utmärkning och Ränndalar finns mer att läsa om vad man bör tänka på när det gäller placering och utformning av refugerna.

Tänk på följande:

  • Anpassning måste alltid göras till utfarter och korsningar. Tänk på körriktningar, inkörning och utbackning
  • Parkeringsmöjligheterna kan komma att påverkas. Tänk på vad det innebär både inom det aktuella området och i de närliggande områdena
  • Vilka fordon ska trafikera gatan och testa dess körspår genom hindret
  • Planera för hur cyklister ska passera förbi platsen

En sidoförskjutning som omfattar 3 refuger är mer effektiv och medför normalt en större hastighetssänkning. Nedan syns hur en sådan utformning kan se ut.

Sidoförskjutning som omfattar 2 refuger kan användas på gator som är smala och där hastigheten redan är relativt låg. På den typen av gatunät är det möjligt att använda sig av blomlådor (se 3JD Blomlådor).