Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

För exempel på anläggningar som ingår i verksamhetsområdet, se 12CG4 Övertagandebesked (mall), 12S Belysning med underkapitel.

Dokument och handlingar ska inkluderas i den tekniska dokumentationen där det är aktuellt enligt definitioner nedan.

Rubrikerna nedan överensstämmer med mapparna i mappstrukturen och de gråa rubrikraderna i dokumentöversikten. Om det i rubriken står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner.

Bilder och video

Samtliga bilder och videor som berör verksamhetsområdet.

Byggvarudeklaration

Samtliga byggvarudeklarationer för verksamhetsområdet som behövs för att komplettera produktspecifikationer.

Drift- och underhållsinstruktioner (DoU-instruktioner)

Samtliga dokument som behövs för att sköta och underhålla anläggningen.

Följande ska skickas in:

 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Drift- och underhållsplan
  • Endast för specialanläggningar, kontakta kompetens Belysning till höger på sidan vid frågor.
 • Skötselanvisningar (krävs endast anläggningar som inte är standard enligt Teknisk Handbok)
 • Andra instruktioner som är av intresse för förvaltaren.

Kvalitetsdokumentation

Kvalitetsdokumentation framtagen under projektet.

Följande ska skickas in:

 • Entreprenörens kvalitetssäkring
  • Kvalitetsplan
  • Egenkontroll
  • Provtagningsprotokoll
 • Övrig kvalitetsdokumentation som är av intresse för förvaltaren.

Material

Samtliga dokument som behövs för förvaltning och drift- och underhåll av material.

Följande ska skickas in:

 • Förteckning över inbyggt material minst innehållande:
  • Produkter
  • Artikel
  • Leverantör
 • Andra dokument som är av intresse för förvaltaren.

Materialgarantier

Samtliga garantibevis som berör verksamhetsområdet för material och produkter.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Armaturer
 • Fundament
 • Stolpar
 • Ledningar
 • Andra garantibevis som är av intresse för förvaltaren.

Återvunnet material

Sammanställning av återvunnet material innehållande, men inte begränsat till, uppgifter om:

 • Produkt
 • Material
 • Ålder
 • Tidigare och ny placering (markera på ritning)
 • Uppskattad livslängd
 • Tidigare ägare
 • Annan information som är av intresse för förvaltaren.

Produktspecifikation

Produktspecifikationer för verksamhetsområdet anläggningar inklusive detaljer.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Andra produktspecifikationer som är av intresse för förvaltaren.

Tekniska handlingar

Samtliga tekniska handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Mängdförteckning med beskrivande text (se 12CH Leverans av bygghandlingar)
 • Belysningsberäkningar
 • Andra tekniska handlingar som är av intresse för förvaltaren.

Belysningscentral

 • Fabrikat, typ/storlek, antal samt typ av inkommande och utgående grupper genom fullständigt ifylld anläggningslista.
 • Kopplingsschema för centralen. Ifyllt kabelskåpskort, motsvarar begärda uppgifter.
 • Servis för belysningscentral – Installatören skickar föranmälan/färdiganmälan till nätägaren.
 • Andra tekniska handlingar som är av intresse för förvaltaren.

Mjukvara för styrenhet

 • Programfil som beskriver ljusscenarier eller annan programmering
 • Metadata
  • Systemkrav
  • Version av mjukvara
  • Användningsområde
  • Leverantör
  • Informationsklassning
 • Dokumentation för avtal och licenser
 • Behörighetshantering och autentisering
 • Annan dokumentation som kan vara av intresse för förvaltaren

Modellfiler

Modellfiler för uppdatering av verksamhetsområdets anläggningsregister.

Följande ska alltid bifogas i relationshandlingen, om aktuellt:

 • Arbetsområde
 • Belysningskartsförändringar inklusive anläggningsdata (Rapporteringsunderlag belysning)
 • Ledningskartsförändringar
 • Inmätningsfil belysning

Ritningar

Ritningsförteckning samt aktuella ritningar enligt följande:

 • Översiktsplan (0001-0099)
 • Befintliga förhållanden (0100-0199)
 • Ledningsprofil (2500-2699)
 • Ledningsplan (4000-4199)
 • Rivningsplan (4250-4399)
 • Lyktplan/belysningsplan (4400-4599)
 • Belysningsinstallation i byggnadsverk (5400-5499)
 • Specialritningar (9000-9299)
 • Kopplingsschema (Teknikskåp och styrsystem)
 • Använda eller justerade standardritningar (se 1BA Gällande standardritningar), ritningsnumrering enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.