Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För exempel på anläggningar som ingår i verksamhetsområdet, se 12CG4 Övertagandebesked (mall), 12S Belysning med underkapitel.

Dokument och handlingar ska inkluderas i den tekniska dokumentationen där det är aktuellt enligt definitioner nedan.

Rubrikerna nedan överensstämmer med mapparna i mappstrukturen och de gråa rubrikraderna i dokumentöversikten. Om det i rubriken står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner.

Bilder och video

Samtliga bilder och videor som berör verksamhetsområdet.

Byggvarudeklaration

Samtliga byggvarudeklarationer för verksamhetsområdet som behövs för att komplettera produktspecifikationer.

Drift- och underhållsinstruktioner (DoU-instruktioner)

Samtliga dokument som behövs för att sköta och underhålla anläggningen.

Följande ska skickas in:

 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Drift- och underhållsplan
  • Endast för specialanläggningar, kontakta kompetens Belysning till höger på sidan vid frågor.
 • Skötselanvisningar (krävs endast anläggningar som inte är standard enligt Teknisk Handbok)
 • Andra instruktioner som är av intresse för förvaltaren.

Kvalitetsdokumentation

Kvalitetsdokumentation framtagen under projektet.

Följande ska skickas in:

 • Entreprenörens kvalitetssäkring
  • Kvalitetsplan
  • Egenkontroll
  • Provtagningsprotokoll
 • Övrig kvalitetsdokumentation som är av intresse för förvaltaren.

Material

Samtliga dokument som behövs för förvaltning och drift- och underhåll av material.

Följande ska skickas in:

 • Förteckning över inbyggt material minst innehållande:
  • Produkter
  • Artikel
  • Leverantör
 • Andra dokument som är av intresse för förvaltaren.

Materialgarantier

Samtliga garantibevis som berör verksamhetsområdet för material och produkter.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Armaturer
 • Fundament
 • Stolpar
 • Ledningar
 • Andra garantibevis som är av intresse för förvaltaren.

Återvunnet material

Sammanställning av återvunnet material innehållande, men inte begränsat till, uppgifter om:

 • Produkt
 • Material
 • Ålder
 • Tidigare och ny placering (markera på ritning)
 • Uppskattad livslängd
 • Tidigare ägare
 • Annan information som är av intresse för förvaltaren.

Produktspecifikation

Produktspecifikationer för verksamhetsområdet anläggningar inklusive detaljer.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Andra produktspecifikationer som är av intresse för förvaltaren.

Tekniska handlingar

Samtliga tekniska handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Mängdförteckning med beskrivande text (se 12CH Leverans av bygghandlingar)
 • Belysningsberäkningar
 • Andra tekniska handlingar som är av intresse för förvaltaren.

Belysningscentral

 • Fabrikat, typ/storlek, antal samt typ av inkommande och utgående grupper genom fullständigt ifylld anläggningslista.
 • Kopplingsschema för centralen. Ifyllt kabelskåpskort, motsvarar begärda uppgifter.
 • Servis för belysningscentral – Installatören skickar föranmälan/färdiganmälan till nätägaren.
 • Andra tekniska handlingar som är av intresse för förvaltaren.

Mjukvara för styrenhet

 • Programfil som beskriver ljusscenarier eller annan programmering
 • Metadata
  • Systemkrav
  • Version av mjukvara
  • Användningsområde
  • Leverantör
  • Informationsklassning
 • Dokumentation för avtal och licenser
 • Behörighetshantering och autentisering
 • Annan dokumentation som kan vara av intresse för förvaltaren

Modellfiler

Modellfiler för uppdatering av verksamhetsområdets anläggningsregister.

Följande ska alltid bifogas i relationshandlingen, om aktuellt:

 • Arbetsområde
 • Belysningskartsförändringar inklusive anläggningsdata (Rapporteringsunderlag belysning)
 • Ledningskartsförändringar
 • Inmätningsfil belysning

Ritningar

Ritningsförteckning samt aktuella ritningar enligt följande:

 • Översiktsplan (0001-0099)
 • Befintliga förhållanden (0100-0199)
 • Ledningsprofil (2500-2699)
 • Ledningsplan (4000-4199)
 • Rivningsplan (4250-4399)
 • Lyktplan/belysningsplan (4400-4599)
 • Belysningsinstallation i byggnadsverk (5400-5499)
 • Specialritningar (9000-9299)
 • Kopplingsschema (Teknikskåp och styrsystem)
 • Använda eller justerade standardritningar (se 1BA Gällande standardritningar (Dwg)), ritningsnumrering enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.