Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Dokument och handlingar ska inkluderas i den tekniska dokumentationen där det är aktuellt enligt definitioner nedan.

Avstegslista

Avstegslistor som berör projektets utförande.

Följande ska skickas in:

 • Avstegslista inklusive bilagor.
 • Andra avstegslistor som är av intresse för förvaltaren.

Besiktningar

Synprotokoll och besiktningsutlåtande som upprättas i projektet.

Följande ska skickas in:

 • Besiktningsutlåtande, inklusive bilagor och kartor.
 • Synprotokoll (åtgärdslistor), inklusive bilagor och kartor.
 • Syn- och besiktningsplan
  • Mall till höger på sidan ska användas.

Bygglov

Bygglov för anläggningar som är bygglovspliktiga och placerad inom allmän plats (förvaltas av kommunen), inklusive tillhörande handlingar.

Följande godkända bygglovshandlingar ska skickas in:

 • Miljöskärm (bullerskydd)
 • Likriktarstationer
 • Teknikbyggnader
 • Mindre konstruktioner (lägre än 1 meter)
 • Andra godkända bygglov som är av intresse för förvaltaren.

Drift- och underhållskalkyl

Drift- och underhållskalkyler inklusive bilagor.

Forskning

Dokumentation som beskriver forsknings- eller utvecklingsprojektet alternativt varför man valt att göra en testanläggning. Handlingar som beskriver själva anläggningen ska sorteras in enligt ordinarie krav.

Geoteknik

Geotekniska och hydrogeologiska dokument och rapporter som upprättas eller har legat till grund för projektet.

Följande dokument ska skickas in:

 • Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo), inklusive bilagor.
 • Åtgärder för kompensation av grundvattenförändringar
 • Geotekniska protokoll och provningar
 • Andra geoteknisk eller hydrogeologiska dokument och rapporter som är av intresse för förvaltaren.

Ritningar

Följande ritningar ska skickas in:

 • Geotekniska ritningar/Provgropsritning (6000-6599)
 • Geotekniska ritningar (6600-6999)

Granskningssynpunkter

Sammanslagen fil där alla projektets granskningssynpunkter redovisas, inklusive eventuella bilagor, se 12AJ Granskning.

Juridik

Juridiska dokument som upprättas och berör framtida förvaltning, drift- och underhåll eller andra förhållanden som påverkar förvaltningen av anläggningar.

Följande dokument ska skickas in:

 • Avtal
  • Medfinansieringsavtal
  • Genomförandeavtal
  • Exploateringsavtal
  • Avtal med fastighetsägare (armaturer, belysningscentraler, kabelklamring etcetera).
   • Mall till avtal till höger på sidan ska användas.
   • Före avtal upprättas tas kontakt med TK, se kompetens ”Avtal med fastighetsägare” till höger på sidan
  • Avslutade/upphörda avtal
 • Väghållningsplan med Trafikverket
 • Vattendomar
 • Miljödom
 • Anläggningsbeslut
  • Gemensamhetsanläggningar
  • Ledningsrätt
  • Servitut
 • Nöjdförklaring (se AFC.163, AFC.713 samt AFG.85)
  • Mall till höger på sidan ska användas.
  • Om upphandlad entreprenör har nyttjat väg, mark eller annan anläggning som stadsmiljöförvaltningen inte ansvarar för ska nöjdförklaring upprättas.
 • Andra juridiska dokument som är av intresse för förvaltaren.

Klotterskydd

Dokumentation för med avseende på klotterskydd och klottersanering.

Följande dokument ska skickas in:

Kontaktlista

Projektets kontaktlista innehållande, men inte begränsat till, uppgifter om:

 • Projektledare
 • Projektör
 • Entreprenör
 • Leverantör samt produkt

Listan levereras med namn, adress, telefonnummer, e-post, webbplats och eventuell kontaktperson.

Miljösäkring

Miljödokumentation som berör förvaltaren eller miljöhandläggare.

Följande dokument ska skickas in:

 • Anmälan förorenad mark
 • Beslut från tillsynsmyndighet
 • Inspektionsrapport natursten (AFC.151)
 • Markmiljöundersökning
 • Miljöplan, bilaga 1,2, 3, 5 och 6
 • Slutrapport gällande förorenad mark
 • Tillstånd/anmälan vattenverksamhet
 • Underrättelser
 • Undersökningsrapport rörande fornlämningar, se 12AH Fornlämningar
 • Övrigt (t.ex. biotopskydd, Natura-2000, artskydd, vattenskyddsområde)

 

Projektgarantier

Garantisammanställning innehållande, men inte begränsat till, uppgifter om:

 • Garantitider
  • Entreprenadgarantier
  • Garantiskötsel
  • Produkter
  • Material
 • Ansvarig för garantiåtagande

Trafikförslag och/eller GFS

Trafik- och utformningsförslaget alternativ Trafik- och gestaltningsförslaget inklusive bilagor.

Utredningar

Samtliga utredningar som utförts av projektet eller legat till grund för projektet.

Följande dokument ska skickas in:

 • Dagvattenutredning
 • Riskanalyser
 • Andra utredningar som utförs eller legat till grund för projektet.

Överlämnandeplan (inkl. bilagor)

Fastställd överlämnandeplan 3.0

Överlåtande av ansvar (Överlämning)

Följande dokument ska skickas in:

Undertecknade övertagandebesked och driftförändringar som upprättats under hela projektets genomförande inklusive bilagor och kartor, se 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked.

Sammanställd arbetsmiljödokumentation inför framtida drift och underhåll av anläggningen.

Dokument (3 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.