Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Schaktåterställning

Vid återställning av schakter ska följande beaktas.

 

1. Vid återställning av schakt ska kvarvarande asfalt rensågas med t.ex. diamantklinga. Trissa på grävmaskin är förbjudet att använda. Sågningen ska utföras genom hela asfaltlagret ner till gruset.

2. Rensågning av kanter ska ske minst 0,5 m utanför schaktöppningen. Om asfalten lokalt har spruckit upp kring schaktöppningen ska rensågning ske utanför den uppspruckna ytan.

3. Rensågning ska ske i raka linjer. Detta innebär att en handhållen såg inte är lämplig att använda. Huvudprincipen är att återställning av schakter ska utföras som en rektangel.

4. Om det blir mindre än 0,5 m av den gamla asfalten kvar mot kantsten, annan fast anläggning eller gammal asfaltskarv, ska asfalten rivas och hela mellanrummet ska återställas. Detta gäller både råkantsten och betongkantsten.

5. Skarvar får inte hamna i hjulspåren. I så fall ska ytterligare en bit asfalt rivas.

6. Utgör schaktreparationsbredden mer än 50 % av körbane-, körfälts-, gångbane-, cykelbanebredden eller refug ska hela bredden beläggas.

7. Vid gångbanor eller refuger som är smalare än 1,5 m ska hela bredden beläggas.

8. Skarvar får inte utföras genom betäckningar.

9. I asfaltytor ska befintliga fasta betäckningar bytas till flytande.

10. Vid återställning av kantsten i gathörn ska tillgänglighetsanpassning utföras enligt standardritning – 4510

11. Återställning av asfalt ska ha följande tjocklek

  • 140 mm (3 lager) i det trafikintensiva vägnätet, industrigator och busshållplatser
  • 80 mm (2 lager) på B-gator
  • 45 mm (l lager) på gång- och cykelbanor

12. Försegling ska utföras med en 35 mm bred och rak remsa av varmbitumen 160/180 eller liknande. Dock ej i övergångsställen och GC-banor. Försegling ska utföras i samband med beläggningen, dvs medan asfalten fortfarande är varm.

13. Mer detaljerade anvisningar om beläggning finns i Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområde i Göteborg (Blå Boken).  

14. Vid återställning av grusvägar ska bärlager utföras av material med krav enligt Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530 version 3.0. Slitlager ska utföras av material med krav enligt Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530 version 3.0. Ingen makadam i ytan!

15. Schaktåterställningen ska läggas in i Nystart när den är helt klar, dvs. kantstenjustering, grässådd, beläggning, försegling, linjemålning, borttagning av avstängningsmaterial mm är färdigt. Detta ska ske inom en månad efter sista datum i Nystart. (För länk till Nystart se 13AA1 Starttillstånd gata)

16. Trafikkontorets schaktkontrollant ska kontaktas om

  • Anslutande asfalt är av dålig kvalitet. Schaktkontrollanten kan då tilläggsbeställa rivning och nyläggning av asfalt
  • Andra tilläggsarbeten kan behöva utföras, t.ex. kanstensjustering
  • Beläggningen är större än 200 m2
  • Det råder någon tveksamhet om utförandet
Dokument
Ritningar