Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Arbetssättet med MM i bygg (Mobility management i byggskedet) beskrivs i ”Rutin för arbete med Mobility management i byggskedet” för att hjälpa projektet att få kontroll på vilka intressenter som blir drabbade av störningar under byggtiden. 

I rutinen beskrivs också ”Analys av behov och påverkan”, en mall som ska fyllas i tidigt i planarbetet, till exempel i GFS eller detaljplan och därefter uppdateras i projektering och byggskedet. En Analys av behov och påverkan är en obligatorisk handling i samtliga projekt på stadsmiljö- och exploateringsförvaltningen. Samtliga analyser ska tas fram med stöd av MM-specialist på exploateringsförvaltningen, se kompetens ”Mobility management i byggskedet (MM)” till höger på sidan.

Genom ”Analys av behov och påverkan” skapar man en bild av hur närområdet påverkas, vilken typ av trafik som rör sig i området och vilken trafik som kommer bli påverkad. Man kan också se trafiken uppdelad per trafikslag inklusive fotgängare.

Analysen ska göras i tidigt skede för att ge bästa nyttan och användas som underlag för bland annat Trafikföringsprinciper och kommunikationsplan.

Analysen ger en uppfattning om hur stora störningarna kan beräknas bli och vilka åtgärder som kan behöva sättas in för att minimera störningar för boende, besökande och näringsidkare.
Rutinen beskriver även vilka resande som kan behöva använda sig av mer yteffektiva transportslag som tar mindre yta i anspråk, till exempel fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Detta kan leda till att mer plats ges till yrkestrafik så som gods inklusive byggtrafik samtidigt som vi minskar biltrafiken. Det skapar också mer plats åt byggarbetsplatsen.

Analysen visar om det behövs en fördjupad analys eller en Mobility management-utredning om området kommer påverkas mycket. Dessa båda ska utföras i tidiga skeden så att det går att planera bra lösningar i form av trafik under byggtid, kommunikation, nudging (som är påverkansarbeten och b.la upplysning om andra resandesätt) samt beteendepåverkande åtgärder.

Dokument (5 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.