Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

I trafikkontorets rutin med Mobility management i byggskedet beskrivs detta arbetssätt för att hjälpa projektet att få kontroll på vilka som blir drabbade av störningar under byggtiden.
Där beskrivs också Analys av behov och påverkan, en mall som ska fyllas i tidigt i Planarbetet, t.ex. i GFS eller Detaljplan och i Projektering.

Genom Analys av behov och påverkan skapar man en bild av hur närområdet påverkas, vilken typ av trafik som rör sig i området och vilken trafik som kommer bli påverkad. Man kan också se trafiken uppdelad per trafikslag inklusive fotgängare.

Analysen ska göras i tidigt skede för att ge bästa nyttan och användas som underlag för bland annat Trafikföringsprinciper och kommunikationsplan.

Analysen ger en uppfattning om hur stora störningarna kan beräknas bli och vilka åtgärder som kan behöva göras för att minimera störningar för boende, besökande och näringslivet.
Den beskriver även vilka resande som kan behöva använda sig av mer yteffektiva transportslag som tar mindre yta i anspråk, till exempel fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Detta kan leda till att mer plats ges till yrkestrafik så som gods inklusive byggtrafik så att vi kan minska biltrafiken. Det skapar också mer plats åt bygget.

Analysen visar om det behövs en fördjupad analys eller en Mobility management-utredning om området kommer påverkas mycket. Dessa båda ska ske i tidiga skeden så att det går att planera bra lösningar i form av trafik under byggtid, kommunikation, nudging (som är en upplysnings om andra resandesätt) samt beteendepåverkande åtgärder.

Dokument