Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Det här kapitlet beskriver vilken information som ska lämnas in för uppdatering av diverse förvaltningskartverk i samband med förändring av befintlig anläggning alternativt ny anläggning som förändras, där förändringen inte görs i ett investeringsprojekt.

För investeringsprojekt gäller 12CF Dokumentöversikt  med underkapitel och 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar med underkapitel.

Förändringar ska skickas in i anslutning till att åtgärden utförs så att förvaltningskartverken kan uppdateras kontinuerligt.

Geodata och dokument ska levereras enligt 12DA1 Format. 

Handlingar skickas till kompetens ”TKgeodata” till höger på sidan om inget annat anges under avsnitten nedan.

Generellt

Inmätning

Inmätning av anläggningar ska ske enligt 12AE1.1 VA-ledningar och  ”M23 Bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar”. För anläggningar som inte redovisas i ovan länk så ska 12DA5 Inmätning följas.

Bakgrundsinformation

För beställning av kartunderlag se 12AB Karttjänster med underkapitel.

Förändringar till förvaltningskartverk

Brunnar

Alla nya brunnar och brunnar som justeras i plan eller höjd ska inmätning ske enligt avsnitt ”inmätning” ovan. För specifikation på hur data ska levereras se 12DA3 Modellfiler, en ifylld dokumentöversikt enligt  12CF Dokumentöversikt ska alltid bifogas. Data och dokumentöversikt skickas till TKdok, se kompetens ”Teknisk dokumentation” till höger på sidan för uppdatering av ledningskartan.

Belysning

Alla nya ledningar och belysningsanläggningar som justeras i plan eller höjd ska inmätning ske enligt avsnitt ”inmätning” ovan.

Om annat än standardmaterial används ska produktbeskrivning och driftinstruktioner bifogas.

Se 12DA3 Modellfiler avsnitt ”Belysning” för hur förändringar ska redovisas.

Bänkar, bommar, cykelställ, pollare mm (Utrustning)

Punktobjekt som förändrats markeras på en baskarta där man tydligt ser anläggningens placering. Modellfil enligt 12DA3 Modellfiler avsnitt ”Utrustning” ska bifogas tillsammans med ifyllda attribut enligt mall ”Attribut utrustning” till höger på sidan. Fyll i attributen för respektive anläggning i avsedd flik.

För tillkommande anläggningar där inmätning krävs se avsnitt ”inmätning” ovan.

Om annat än standardmaterial används ska produktbeskrivning och driftinstruktioner bifogas.

Gatunamnsskyltar

Se 12DA3 Modellfiler avsnitt ”Gatunamnsskyltar” för hur förändringar ska redovisas. Endast förändring av befintlig skylt redovisas (ex nytt gatunamn, större/mindre skylt) om skylten endast ersätts utan förändring behöver det inte redovisas. Data och dokumentöversikt skickas till TKdok, se kompetens ”Teknisk dokumentation” till höger på sidan.

NVDB (NationellaVägDataBasen)

Vid förändrad linjeföring av gata, cykel- och/eller gångbana (mittlinjer) ska 12DA3 Modellfiler avsnitt ”Mittlinjer” tillsammans med ifylld dokumentöversikt, se 12CF Dokumentöversikt. Handlingar skickas till TKdok, se kompetens ”Teknisk dokumentation” till höger på sidan.

Papperskorgar

Papperskorgar som förändras ska redovisas enligt ”Uppdatering av stadsmiljöförvaltningens kartverk för papperskorgar (mall)”. Fyll i formuläret och skicka in för uppdatering i kartan. Frekvens får endast fyllas i av ansvarig byggledare i området. Ansvarig skickar in informationen.

Väderskydd över cykelställ

Väderskydd över cykelställ ska markeras på en baskarta där man tydligt ser anläggningens utbredning. Ritning/produktbeskrivning över anläggningen ska bifogas samt vem som ansvarar för väderskyddet. Se 12DA3 Modellfiler avsnitt ”Utrustning” för hur cykelstället ska redovisas.

Vägutrustningskartan (VU-kartan)

För uppdatering av Vägutrustningskartan se 3OF3 Vägutrustningskartan (VU-kartan)  för mer information.

Ytskikt- och materialförändringar

När ytskikt- och materialförändringar görs ska ytan/anläggningen som förändrats markeras på en baskarta där man tydligt ser anläggningens utbredning. Om annat än standardmaterial används ska produktbeskrivning och driftinstruktioner bifogas. Mängder enligt 12CG4 Övertagandebesked ska redovisas för förändrad anläggning. Mallen ska även användas för att ”lämna över” anläggningar till annan kommunal förvaltning när exempelvis en refug görs om från asfalt till grönyta.

För tillkommande anläggningar där inmätning krävs se avsnitt ”inmätning” ovan.

Se 12DA3 Modellfiler avsnitt ”ytskikt” för hur ytorna ska redovisas.

Tillfälliga anläggningar

Tillfälliga anläggningar som endast sätts ut en säsong ritas inte in i förvaltningskartverken (med undantag för VU-kartan och NVDB). För de anläggningar där tillfälliga anläggningar ska redovisas ska det tydligt framgå vid leverans av data.

Tillfälliga anläggningar som ska sättas ut längre än en säsong ska redovisas som vanligt, men när de plockas in ska det redovisas vilka anläggningar som är borttagna så att de raderas ur förvaltningskartverken.

Trafiksignal

Alla nya ledningar och trafiksignalsanläggningar som justeras i plan eller höjd ska inmätning ske enligt avsnitt ”inmätning” ovan.

Om annat än standardmaterial används ska produktbeskrivning och driftinstruktioner bifogas.

Se även 12CE5 IT-manual för signal och signalkabelplan med underkapitel och 12BH Trafiksignaler med underkapitel.