Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1

Återställning av arbeten kopplat till starttillståndet  

Arbete i gatu- och spårområde ska planeras och utföras på ett sådant sätt att gatans och spåranläggningens konstruktion, bärighet och slitstyrka består eller förbättras. I ”Stadsmiljöförvaltningens rutin för återställning av schakt” samt ”Stadsmiljöförvaltningens anvisning för tekniska krav vid utförande av schakt” återfinns de krav som ställs vid återställning och tekniskt utförande.  

Samråd inför utförande 

Innan arbete får utföras är det viktigt att samråd sker för att möjliggöra planering och samordna arbeten. Byggherren kallar till samordningsmöten, mer information finns i ”Stadsmiljöförvaltningens rutin för återställning av schakt”.

Schaktkontroller utförs av väghållarens byggledare/schaktkontrollanter. Detta kan ske både innan schakt utförs och efter återställning.

Efter att arbetet är slut ska det återställas så att livslängden på anläggningen bevaras eller ökas. Vid osäkerhet om hur återställningen ska ske ska kontakt tas med schaktkontrollant. 

Återställning och återrapportering

Samtliga schakter ska återställas med ursprunglig lagerföljd och vara belagda inom 30 dagar efter slutdatum för starttillståndet enligt gällande krav i startillståndet.

Arbetet ska dokumenteras och återrapporteras i NyStart enligt krav i ”Stadsmiljöförvaltningens rutin för återställning av schakt”. Detta ska ske snarast efter arbetet är helt färdigt i enlighet med tillståndet i NyStart. Mängder i återrapporteringen används sedan som underlag vid fakturering.  

Återställning vid schakt vid markvärme 

Återställning ska ske enligt 13F Regler för arbeten i områden med markvärme

Garantitid på återställda schaktytor  

Schakt i ny asfaltbeläggning (högst 3 år gammal) får ej ske utan samråd med byggledare/schaktkontrollant. Vid dessa tillfällen ska detta dokumenteras ur garantisynpunkt varför man behöver gräva i den nya asfalten. Ytterligare hantering av garantifrågor framgår av Stadsmiljöförvaltningens rutin för återställning av schakt.

Påföljder och ekonomisk reglering utav schakt 

Väghållaren fakturerar byggherren automatiskt efter färdigställt arbete. Vid schakt utgår en kostnad för framtida fördyrat underhåll enligt beslutad taxa. Frågor om avgifter kopplat till återställning tas i första hand med schaktkontrollant innan arbete startar och senast vid återrapportering.