Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Alla stadsmiljöförvaltningens nya och förändrade anläggningar ska mätas in av entreprenör som underlag till relationshandling.

Detta kapitel beskriver hur inmätning ska göras med undantag för de anläggningar som beskrivs i 12AE1 Ledningsägare inklusive underkapitel. Observera att flera av stadsmiljöförvaltningens anläggningar beskrivs i dokumentet ”M23 Bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar” till höger på sidan.

Teknisk specifikation

Inmätning av anläggningar ska utföras enligt SIS-TS 21143:2016 Kap. 7.4.1.

Inmätning ska redovisa anläggningars planläge i SWEREF 99 12 00 och höjdläge i RH2000. Koordinat- och höjdsystem ska redovisas på ritningen.

Mätningsuppgifterna ska redovisas så tydligt och fullständigt att de kan utgöra underlag för ledningskartverk och relationsritningar.

För samtliga objekt ska inmätning omfatta: Plan (x- och y-koordinat) och höjdläge (z-koordinat) för objektens brytpunkter i plan och profil.