Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Alla trafikkontorets och park- och naturförvaltningens nya och förändrade anläggningar ska mätas in av entreprenör som underlag till relationshandling.

Detta kapitel beskriver hur inmätning ska göras med undantag för de anläggningar som beskrivs i 12AE1 Ledningsägare inklusive underkapitel. Observera att flera av trafikkontorets anläggningar beskrivs i dokumentet ”M21 Bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av trafikkontorets ledningar och anläggningar” till höger på sidan.

Teknisk specifikation

Inmätning av anläggningar ska utföras enligt SIS-TS 21143:2016 Kap. 7.4.1.

Inmätning ska redovisa anläggningars planläge i SWEREF 99 12 00 och höjdläge i RH2000. Koordinat- och höjdsystem ska redovisas på ritningen.

Mätningsuppgifterna ska redovisas så tydligt och fullständigt att de kan utgöra underlag för ledningskartverk och relationsritningar.

För samtliga objekt ska inmätning omfatta: Plan (x- och y-koordinat) och höjdläge (z-koordinat) för objektens brytpunkter i plan och profil.