Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Se 13B Miljö

Lagar och förordningar

Stadsmiljöförvaltningen/exploateringsförvaltningen har identifierat den lagstiftning som berör verksamheten i ”Förteckning över miljölagstiftning som berör stadsmiljöförvaltningens/exploateringsförvaltningens verksamhet”. Nedan anges några av de viktigaste lagkraven.

  • Miljöbalken och dess förordningar 
  • Avfallsförordningen (2020:614)
  • Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
  • Miljöprövningsförordning (2013:251)
  • Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15