Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Se 13B Miljö.

Lagar och förordningar

Trafikkontoret har identifierat den lagstiftning som berör verksamheten i ”Förteckning över miljölagstiftning som berör trafikkontorets verksamhet”. Nedan anges några av de viktigaste lagkraven.

  • Miljöbalken och dess förordningar (särskilt avfallsförordningen och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
  • Avfallsförordningen
  • Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Miljöprövningsförordning (2013:251)
  • Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15
Dokument