Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Det finns nationella mål, miljökvalitetsnormer (MKN), för vatten i kustområden, sjöar, vattendrag och grundvatten som staden har ansvar för att uppnå. Dagvatten från urbana miljöer inverkar på kvalitetsfaktorerna och därför behöver vi redan i planeringen ta hänsyn till påverkan på ytvatten och grundvatten. Information om miljökvalitetsnormerna finns på länsstyrelsernas hemsida, se länk, ”Miljökvalitetsnormer för vatten – VISS”. För mer information om staden arbete för miljökvalitetsnormerna se länken ”Sjöar och vattendrag – Göteborgs Stad” till höger på sidan.

 

Miljöförvaltningen och kretslopp och vatten har tagit fram riktvärden och målvärden som är vägledande för utsläpp av förorenat vatten, se länk ”Reningskrav för dagvatten”. Tillsynsmyndighetens och VA-huvudmannens bedömningsgrunder för utsläpp till recipient och allmänt VA-nät finns i ”Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten”. I ”Dagvattenöverenskommelsen” och ”Bilaga 1 till Dagvattenöverenskommelsen” beskrivs fördelningen av ansvar för dagvatten mellan stadens förvaltningar.

Kontakter