Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

Ny bebyggelse ska säkras mot översvämning i samband med planläggning, i första hand genom byggande på säker nivå.

I vissa fall kan det finnas skäl att tekniska skydd kan medge avsteg ifrån planeringsnivåer. Detta under förutsättning att särskild riskutredning utförs och kan visa att risken inte blir betydande. Motiv för avsteg kan vara t ex påverkan på kulturhistoriska värden, påverkan på miljövärden, samhällsekonomiska avvägningar eller god stadsmiljö. Exempelvis kan det handla om målkonflikter med stadbyggnadskvaliteter eller samhällsekonomiska avvägningar dvs att föreslagna riktlinjer innebär dålig samhällsekonomi och motverkar målet om god stadsmiljö.

Om tekniska skydd i form av högvattenskydd ska kunna motivera avsteg ifrån planeringsnivåer får avgöras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. För att skapa robusthet i nya fastighetsbestånd bör utgångspunkten vara att planeringsnivåer för byggnader följs. I vissa fall där föreslagna planeringsnivåer medför betydande samhällsmässiga nackdelar bör avsteg kunna övervägas.

I egenskap av Staden som fastighetsägare och verksamhetsutövare ska samhällsviktiga anläggningar, högprioriterade stråk och utrymningsvägar skyddas.

På medellång sikt föreslås en höjning av kanterna mot älven i centrala staden till minst +2,3 m obeaktat vind- och vågeffekter, i området innanför de föreslagna yttre barriärerna. Översiktlig utredning kring behov av förhöjt högvattenskydd beaktat vind- och vågeffekter finns på stadens hemsida kring extremt väder.

Älvkanten inom centrala staden bör vara höjd till senast år 2040. På lång sikt, är Stadens inriktningsbeslut att yttre barriär bör finns på plats år 2070.

Det finns ytterligare krav som måste beaktas vid planering och utformning av högvattenskydd och det är bland annat hänsyn till kulturmiljö, Natura 2000, MKN Vatten och förorenad mark.