Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Allmänna riktlinjer

Vid särskilt värdefull växtlighet bör skydd uppföras, se 12TA1.3 Skydd under byggtiden.

 

Schakt

Schakt i rotzonen kan inte alltid undvikas. När sådana ingrepp måste göras ska stor varsamhet iakttas.

Innan arbeten påbörjas, ska berörd parkförvaltare kallas till besiktning av ytor, vegetation och markutrustning. Vid besiktningen ska godkänt ledningsläge uppvisas och ledningsläget vara markerat på plats. Besiktningen ska dokumenteras skriftligen.

Maskinschaktning får ej ske innanför ett område 4 meter utanför trädkronans droppkant eller närmare än 4 meter från trädets rothals (om trädkronan är mindre än 3 meter). I vissa fall ska tunnling/tryckning av ledningen under rotsystemet utföras i samråd med ansvarig parkförvaltare.

Alla rötter < d = 50 mm som berörs av schakten ska klippas eller sågas. Vid kapning och beskärning av rötter ska snitten ligga rakt och jämt. Avslitna och/eller skadade rötter får ej förekomma. Grövre rötter (> d = 50 mm) får ej kapas. Handschaktning ska utföras i anslutning till rotsystem.

Rötter får ej utsättas för torka eller kyla (frosttorka). Vid friläggning av rötter ska rötterna täckas/skuggas med säckväv eller likvärdigt material. Täckningsmaterialet ska hållas fuktigt.

 

Avverkning

Avverkning av träd eller buskar får ej ske utan tillstånd från stadsmiljöförvaltningen.

Träd och buskage som måste avverkas, ska värderas av personal från stadsmiljöförvaltningen och överenskommelse om ersättningskrav ska fastställas i samband med besiktningen.

Vid avverkning av 1 fullvuxet träd, kan 3 träd (20-25) komma att krävas i återplantering i området.

Erforderlig beskärning av dessa träd och buskar ska ombesörjas av stadsmiljöförvaltningen och bekostas av entreprenören.

 

Skador och återställande

Markutrustning som kommer till skada ska ersättas med nytt likvärdigt material.

Skador på träd ska värderas och kostnadsregleras enligt Alnarpsmetoden, se 12TA1.10 Värdering av träd.

Återställandearbeten och ersättningsmaterial ska besiktigas och godkännas av stadsmiljöförvaltningen och bekostas av entreprenören.