Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Magnus Vennersten

Behov av cykelbana

För att skapa en god framkomlighet, trygghet och säkerhet är grundprincipen att cykel ska kunna färdas på egen bana. Cykel i blandtrafik kan övervägas:

  • vid låga biltrafikflöden,
  • där bristen på utrymme gör det omöjligt att anlägga en separat cykelbana.

Där trygghet och säkerhet är särskilt viktigt kan en cykelbana dock behövas trots låga fordonsflöden, till exempel i anslutning till skolor.

För cykling i blandtrafik krävs att gatumiljön utformas så att motorfordon håller låg hastighet, max 30km/h.

Val av bantyp

Vilken typ av cykelbana som behövs beror dels på mängden cyklister, dels på hur många gående som finns på platsen.

Kombinerad gång- och cykelbana

Kombinerade gång- och cykelbanor kan övervägas:

  • vid låga gång- och cykelflöden, framför allt i ytterområden och industriområden.
  • i undantagsfall vid lite högre flöden till exempel i trånga befintliga miljöer, vissa parker mm.

Kombinerade gång- och cykelbanor är inte lämpliga nära fasader med entréer.

Val av dubbelriktad eller enkelriktad bana

Avgörande för valet av enkel- eller dubbelriktad cykelbana är de lokala förhållandena och kontinuiteten i nätet. Stor hänsyn ska tas till anslutande cykelbanor. Breda huvudgator med långsträckta mittbarriärer bör ha dubbelriktade cykelbanor på båda sidor för att minska korsningsbehovet för cyklisterna.

I centrala staden eftersträvas enkelriktade cykelbanor under förutsättning att:

  • Cykelstråken fortsatt blir sammanhängande och logiska.
  • Det inte är för långt mellan korsningspunkter samtidigt som det finns många målpunkter längs stråket. Alltför glest mellan korsningspunkter innebär stor risk för motriktad cykeltrafik.

Övergång mellan enkelriktade och dubbelriktade cykelbanor ska utformas tydligt och kompletteras med symboler på cykelbanan. Detta gäller även där cykelbanan börjar/slutar. Läs mer i avsnitt 3NE Vägmarkering.

För enkelriktade cykelbanor krävs lokal trafikföreskrift samt utmärkning med vägmärke C1 ”Förbud mot infart med fordon” vid varje anslutning/korsning.

Cykelfält

Cykelfält används endast i undantagsfall på grund av ökad olycksrisk.  Cykelfältslösningar ska utredas och bedömas särskilt.