Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

I svensk bygglagstiftning finns sedan många år krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. I Plan- och bygglagen finns krav både på nybyggnad och ombyggnad av allmänna platser avseende tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det finns även krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska åtgärdas retroaktivt i befintliga miljöer.

Boverkets författningssamling innehåller föreskrifter och allmänna råd om hur någon ska eller bör handla för att uppfylla kraven.

  • BFS 2011:5 – ALM 2 ” Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader”
  • BFS 2013:9 – HIN 3” Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser”

Ungefär var sjätte person i yrkesverksam ålder har någon form av funktionsnedsättning. En åldrande befolkning bidrar också till att allt fler människor med funktionsnedsättningar finns i samhället. Att anpassa gatumiljön till människor med funktionsnedsättningar ställer höga krav på planering liksom markanvändning och detaljutformning. För den tidiga planeringen hänvisas till dokumentet ”Exempelritning tillgänglighetsplan”, se länk till höger. Detta är ett planeringsverktyg vid om- och tillbyggnad för att identifiera samt föreslå åtgärder för personer med olika funktionsnedsättningar som har behov att röra sig i området.

För utformningsfrågor har tillgänglighetsaspekterna arbetats in i respektive kapitel och standardritningar. Avvikelser från anvisningarna i Teknisk Handbok ska godkännas, se kompetens ”Tillgänglighet” till höger.