Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Jord som används för uppbyggnad av växtbäddar ska uppfylla nedan ställda krav, avseende kornstorleksfördelning, mullhalt, pH-värde och näringsinnehåll. Jorden ska vara fri från fleråriga ogräs och inte innehålla ospecificerade kompost- eller slamprodukter. Mineraljorden (som ligger i botten av gropen) ska vara så mullfattig som möjligt för att undvika anaerob nedbrytning. Då kan, för växterna, giftig sumpgas bildas.

För jorduppbyggnad i naturlika planteringar, se 13QG Naturlika planteringar

Jordprov och jordförbättring

 • Jordprov ska tas från minst tre representativa provställen och blandas ordentligt.
 • Analys av jordproven ska ske vid laboratorium som godkänts av stadsmiljöförvaltningen.
 • Analysen av jordprovet ska innehålla siktkurva som visar den mekaniska sammansättningen, värden för nedanstående parametrar (Växtjord ”standard”, Minerlajord ”skelett” och Växtjord ”skelett”) samt rekommendationer hur de genom jordförbättring kan förändra jorden så den uppfyller nedanstående gränsvärden.
 • Material och maskiner, som ska användas vid jordförbättringsarbeten, ska godkännas av stadsmiljöförvaltningen.

Växtjord ”standard”

För att godkännas som växtjord, ”standard”, måste jorden uppfylla följande kriterier:

Mekaniska sammansättningar enligt siktkurva A, standardritning J1:A.

Till växtjord ska i första hand befintligt jordmaterial användas. Saknas befintlig jord eller denna inte räcker till, ska jordmaterial från annat område användas.

För att användas till speciella växtmaterial uppblandas växtjorden med sand eller torv. Blandningsförhållandet varierar beroende på användningsområde:

 • Torvjord: 50% växtjord och 50% ogödslad torv, humifieringsgrad H4-H6.
 • Sandjord: 50% växtjord och 50% osorterad sand.
 • Perenner: Rotogräsfri, välgödslad, mullrik (12-18 vikts%) jord.
 • Urnor, sommarblommor: Rotogräsfri, välgödslad, mullrik (30 vikts%) jord.
 • Buskar: Rotogräsfri, välgödslad, mullrik (8-12 vikt%) jord.
 • Ängsytor: 50 mm mager växtjord, ängsgräs
 • Gräsytor: 100 mm växtjord, (Inga stenar större än 20 mm)
 • Rabattrosor: 500 mm växtjord, standard
 • Träd: se standardritning J3:A, J4:D, J4:E, J4:F och J5

Mineraljord ”standard”

Denna mineraljord ska användas i växtbäddar för träd där skelettjord ej används.

För att godkännas som mineraljord, ”standard”, måste jorden uppfylla följande kriterier:

Mekaniska sammansättningar enligt AMA Anläggning 20, tabell DC/2, grupp 12b, 13a och 13b. Alt siktkurva standardritning J1:A

Fukthållande lager

Som fukthållande lager används normalt mineraljord ”standard”.

Växtjord ”skelett” (exklusive sten)

Denna växtjord ska användas i växtbäddar där skelettjord används.

För att godkännas som växtjord, ”skelett”, måste jorden uppfylla följande kriterier:

Mekaniska sammansättningar enligt siktkurva B, standardritning J1:B.

Stenfraktionen som skelettjorden fylls upp med ska vara 90-150 mm. Den färdigblandade Växtjorden ska bestå av 65 volymprocent sten. Skelettjorden ska levereras färdigblandad till arbetsplatsen. 

Mineraljord ”skelett” (exklusive sten)

Denna jord ska användas i växtbäddar där skelettjord används.

För att godkännas som mineraljord, ”skelett”, måste jorden uppfylla följande kriterier:

Mekaniska sammansättningar enligt siktkurva B, standardritning J1:B.

Stenfraktionen som skelettjorden fylls upp med ska vara 90-150 mm. Den färdigblandade mineraljorden ska bestå av 65 volymprocent sten. Skelettjorden ska levereras färdigblandad till arbetsplatsen.

Biokol

Biokol kan användas som jordförbättringsmedel i alla typer av växtbäddar. Biokolen har stor porvolym och stor inre yta. När biokol används som jordförbättringmedel bör den näringsberikas innan den blandas i det övriga materialet. I rena kolmakadambäddar blandas biokolen med olika fraktioner av makadam (observera att biokolets fraktion inte får överstiga makadamens fraktion) och i ytlagret, med kompost. Mängden biokol ska aldrig överstiga 15 volymprocent.

Biokol kan också användas i samband med omhändertagande av dagvatten från hårdgjorda ytor. Det kan gälla makadamdiken, fyllda diken eller regnbäddar. Användning av biokol i dagvattenanläggningar hjälper till att rena dagvattnet. Även här gäller det att mängden biokol inte överstiger 15 volymprocent.

Krav på biokol:

 • Biokolet ska vara EBC-certifierat eller hålla samma kvalitativa standard
 • Utgångsmaterialet för biokolen ska bestå av ligninbaserat material
 • Pyrolystemperaturen ska var minst 500C
 • Syre/kol-kvoten (O/C-kvoten) ska vara mindre är 0,3
Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.