Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

En mikromodell skiljer sig från makromodeller såtillvida att varje fordon, cyklist eller fotgängare hanteras som individuella objekt som interagerar med övriga trafikanter i modellen under tid. Detaljeringsgraden är högre i mikromodeller då parametersättningar bl a gör det möjligt att påverka körbeteende, fotgängarbeteende och konflikthantering i samspelet mellan olika trafikanter.

Trafikanalyser på mikronivå utförs i programvaran Vissim. För djupare analys av fotgängare används tilläggsmodulen Viswalk. Vid simulering av trafikstyrda trafiksignaler programmeras dessa externt i tilläggsmodulen VisVAP för att ge en trafikbild som i så stor uträckning som möjligt överensstämmer med verkligheten. Eftersom dessa modeller är på en sådan detaljerad nivå används de oftast i syfte att analysera enskilda korsningar eller mindre nätverk. Modellerna byggs således upp enskilt per projekt efter behov. Vanligtvis byggs ett antal olika scenarion upp för att jämföra framkomlighet i olika utformningsalternativ.

Dessa detaljerade analyser gör det möjligt att få utdata såsom t ex kölängder, restider mellan angivna snitt i modellen eller trängsel bland fotgängare på gångbanor och vänteytor. Förutom ett omfattande urval av utdata i modellen ger den också ett stort mervärde i den visuella simuleringsfilm som kan ses i såväl 2D som 3D.

Bild 3. Illustration av en simuleringsmodell i 2D.