Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Ett flertal operatörer har ledningar i allmän platsmark. De vanligaste är Skanova , Göteborg Energi, Kretslopp och vatten samt trafikkontoret. Övriga ledningsägare identifieras vid beställning av ledningskartor via tjänsterna KSK eller ledningskollen.

Ledningsägares bestämmelser ska alltid följas. För de vanligaste förekommande ledningsägarna i Göteborgs Stad hänvisar vi till deras bestämmelser.

Nyanläggning av ledningar i stadens gator och grönområden kräver tillstånd av trafikkontoret. En del av ledningsägarna har generella tillstånd. För nyanläggning inom övrig mark som ägs av kommunen hänvisas till fastighetskontoret. 

Befintliga, ej idrifttagna ledningar, ska avlägsnas om detta är lämpligt. Vid påträffande av miljöfarliga ledningar som ej är i drift bör dessa alltid avlägsnas.

Ledningsägarnas bestämmelser och hantering av miljöfarliga ledningar ska följas. 

Utrymmet för ledningsförläggning är ofta mycket begränsat. Projekteringsledaren anger i samråd med ledningsägarna lägen för ledningarnas placering. El läggs normalt närmast tomtgräns (standard för Göteborgs Stad).

 

Normallägen för ledning i gatumark:

  • Måtten gäller endast för angivna dimensioner och brunn Φ1000. Vid andra dimensioner ändras avståndet i motsvarande grad. Kabelschakter anges med erforderligt utrymmesbehov
  • Om gångbana gränsar till parkmark placeras belysningsstolparna utanför gångbanan, elkablarna kan flyttas med
  • Placering av värmekulvert och sopsugsledning/-anläggning i körbana bör om möjligt undvikas
  • Placering av nedstigningsbrunnar inom körbanan för huvudgator och uppsamlingsgator bör om möjligt undvikas. Brandposter placeras endast i undantagsfall i körbana
  • Andra ledningar/kablar får inte placeras längsgående över Kretslopp och vattens ledningar
  • Vid korsande ledningar över/under Kretslopp och vattens ledningar ska min 0,25 m fritt mått hållas. För naturgasledningar gäller min 0,3 m