Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Inom allmän platsmark finns både privata och kommunala ledningar. Vilka ledningsägare som finns inom allmän plats redovisas genom den nationella tjänsten Ledningskollen eller genom fastighetsrättsliga avtal som servitut eller ledningsrätt.

All förläggning av ledningar i allmän plats, och annan kommunal mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen, kräver ett godkänt ledningsläge av stadsmiljöförvaltningen och att markavtal upprättas mellan stadsmiljöförvaltningen och ledningsägaren. För förlängning av ledningar inom övrig mark som ägs av kommunen hänvisas till exploateringsförvaltningen. 

Befintliga, ej idrifttagna ledningar, ska avlägsnas om detta är lämpligt. Vid påträffande av miljöfarliga ledningar som ej är i drift bör dessa alltid avlägsnas.

Ledningsägarnas bestämmelser ska alltid följas. 

Utrymmet för ledningsförläggning är ofta mycket begränsat. Projekteringsledaren anger i samråd med ledningsägarna lägen för ledningarnas placering. El läggs normalt närmast tomtgräns (standard för Göteborgs Stad).

 

Normallägen för ledning i gatumark:

  • Måtten gäller endast för angivna dimensioner och brunn Φ1000. Vid andra dimensioner ändras avståndet i motsvarande grad. Kabelschakter anges med erforderligt utrymmesbehov
  • Om gångbana gränsar till parkmark placeras belysningsstolparna utanför gångbanan, elkablarna kan flyttas med
  • Placering av värmekulvert och sopsugsledning/-anläggning i körbana bör om möjligt undvikas
  • Placering av nedstigningsbrunnar inom körbanan för huvudgator och uppsamlingsgator bör om möjligt undvikas. Brandposter placeras endast i undantagsfall i körbana
  • Andra ledningar/kablar får inte placeras längsgående över Kretslopp och vattens ledningar
  • Vid korsande ledningar över/under Kretslopp och vattens ledningar ska min 0,25 m fritt mått hållas. För naturgasledningar gäller min 0,3 m
  • Alla kommunala ledningar ska förläggas inom kommunal mark. Undantag måste godkännas av ansvarig ledningsägare inom Göteborgs Stad.