Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Arbetssättet med Mobility management i byggskedet (MM i bygg) beskrivs i ”Rutin för arbete med Mobility management i byggskedet” för att hjälpa projekt att få kontroll på vilka intressenter och trafikanter som blir drabbade i projektets påverkansområde bland annat genom att arbeta för att bilister ska välja mer yteffektiva transportslag, till exempel gå, cykla eller åka kollektivt och på så vis minska störningar under byggtiden. Genom att projektet arbetar med MM i bygg kan det leda till att mer plats ges till yrkestrafik, så som gods inklusive byggtrafik, samtidigt som vi minskar biltrafiken. Det skapar också mer plats åt byggarbetsplatsen.

I projekteringsstadiet uppdateras den analys av behov och påverkan som projektet tagit fram se 2IH Mobility management i byggskedet. Underlaget ligger till grund för bland annat Trafikföringsprinciper och kommunikationsplan. Analysen ger en uppfattning om hur stora störningarna kan beräknas bli och vilka åtgärder som kan behövas sättas in för att minimera störningar för boende, besökande och näringsidkare. Om analysen visar att en fördjupad behovsanalys eller MM-utredning ska tas fram, ska arbetet påbörjas så tidigt som möjligt i projekteringsstadiet om detta inte påbörjats i GFS. MM-åtgärder som faller under kategorin ”utformning” kan behöva projekteras inför byggskedet.

I projekteringsstadiet ska åtgärdsförslagen utvecklas i större detalj, exempelvis genom att tidsättas, kostnadsuppskattas och effektbedömas i en genomförandeplan, vilken är en vidareutveckling och nedbrytning av MM-utredningen, fördjupade behovsanalysen eller åtgärdsförslagen. Först därefter kan ett åtgärdsval ske. Allt arbete ska ske i samråd med MM-specialist, se kompetens ”Mobility management i byggskedet (MM)” till höger på sidan.