Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Mats Udde Jonsson

Cyklister och fotgängare upplever ofta samspelssvårigheter i trafiken. Det beror på att de delar utrymme, färdas i olika hastighet samt korsar varandras färdväg. Det beror också på att det finns platser där utformningen av trafikmiljön är otydlig. Konflikter uppstår i såväl korsningspunkter som på sträcka. En grundläggande förutsättning för att kunna skapa en bra och tydlig separering är att tillräckligt utrymme finns, se 3GH Väntytor för gående och cyklister. Det är viktigt för både fotgängare och cyklister att det tydligt framgår vilken yta som tillhör vilket trafikslag.

Studier har visat att utformningen i sig inte nödvändigtvis är avgörande, utan snarare det faktum att utformningen är konsekvent i hela staden. Gentemot trafikanterna kan det vara bättre med en enhetlig lösning än en marginellt bättre lösning endast finns på ett fåtal platser runt om i staden.

Om ytor underdimensioneras är risken att trafikanter nyttjar ytor avsedda för andra trafikanter. Då uppstår problem med bland annat tillgänglighet, framkomlighet och trygghet.

God separering på sträcka är relativt enkelt att åstadkomma så länge utrymmet finns. Däremot behöver ett stort arbete läggas på korsningspunkterna.

Planeringsprinciper för god interaktion mellan fotgängare och cyklister

Principerna i detta avsnitt ska ligga till grund för utformning av alla ytor för fotgängare och cyklister i staden. De är:

 • skapa plats
 • skapa tydlighet och enhetlighet
 • anpassa utformningen efter naturliga förutsättningar och rörelsemönster
 • skapa komfort och tillgänglighet

Den specifika utformningen kan skilja sig mellan olika platser med olika förutsättningar men principerna ska alltid utgöra grund för planeringen.

Skapa plats

Tillräcklig yta för respektive trafikantgrupp är en nyckel för att åstadkomma en god utformning och bra separering mellan fotgängare och cyklister.

 • Bredden på gång- respektive cykelbanan ska utgå från nuvarande och framtida önskade flöden.
 • Väntytor för fotgängare och cyklister ska dimensioneras för att säkerställa god framkomlighet för framtida flöden. Se avsnitt 3GH Väntytor för gående och cyklister.
 • Svängradier för cyklister vid trängre passager är ofta för snäva. Radierna behöver vara generösa för att öka komfort och framkomlighet.
 • Vid platsbrist i befintliga miljöer kan kombinerade gång- och cykelbanor accepteras vid låga flöden.

Se även 3CA2 Bredd mm [OBS! Resurs borttagen]  och 3CB2 Bredd mm [OBS! Resurs borttagen].

Skapa tydlighet och enhetlighet

Tydlighet i utformningen av ytor för fotgängare och cyklister är viktigt för att åstadkomma en trygg trafikmiljö. Det är viktigt att stråken upplevs som enhetliga och har en kontinuitet i utformningen.

 • Utformningen ska vara självförklarande, så att det är tydligt för fotgängare och cyklister var och hur de ska interagera med varandra. Trafikanterna ska förstå vilken yta som tillhör respektive trafikantgrupp.
 • Gångbanor kan ha olika utföranden på olika platser i staden men ska utformas så att det skapas en igenkänning, se avsnitt 3LA2 Ytskikt i banor mm [OBS! Resurs borttagen]. Eftersom gångbanors utförande kan variera är det viktigt att cykelbanor utformas på ett enhetligt sätt.
 • Gångbanor och cykelbanor ska markeras med symboler där fotgängarflöden korsar cykelbanan. Symbolerna ska ha hög kontrast och synlighet året om i alla väder. Se vidare kapitel 3NE Vägmarkering.
 • Kontrast mellan ytskikten på gång- respektive cykelbana är viktig för tydligheten. Denna måste bibehållas över tid. Kontrasten förstärks med skiljelinje. Se även 3KA Markbeläggning med underkapitel.
 • Ytor där fotgängare och cyklister förväntas interagera utan tydlig vägledning ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Anpassa utformningen efter naturliga förutsättningar och rörelsemönster

 • Utformningen ska anpassas efter fotgängarnas och cyklisternas naturliga rörelsemönster. Genheten behöver säkerställas både på övergripande nivå och på mer lokal nivå.
 • Vägvisning, symboler och annan typ av vägledning för fotgängare och cyklister ska utformas och placeras så att de är synliga för trafikanter i rörelse.

Skapa komfort och tillgänglighet

Ytor för fotgängare och cyklister ska erbjuda den komfort och tillgänglighet som trafikanterna efterfrågar. Om inte detta säkerställs finns risk att trafikanterna väljer andra och i vissa fall oönskade vägar.

 • Gångytor ska vara jämna och halkfria för att kunna användas fullt ut av så många som möjligt.
 • Cykelbanor ska vara jämna, fasta och halkfria och ska beläggas med asfalt.

Se även 3LA2 Ytskikt i banor [OBS! Resurs borttagen].