Arkivversion 2020:2
Foto: Magnus Vennersten

Göteborgs Stads mål är att alla intressenter och alla berörda ska känna till att projektet ska genomföras och varför det genomförs, när det startar och när det beräknas vara avslutat. Dessutom ska alla intressenter informeras löpande om hur arbetet påverkar omgivningen under genomförandet.

Kommunikationsansvaret är uppdelat på olika aktörer.

För byggherren gäller att planera kommunikationen ur ett helhetsperspektiv för projektet. Målsättningen är i första hand att berätta vad projektet innebär, syftet med arbetet och vad slutresultatet ska bli.

Utförarens ansvar är framförallt att löpande kommunicera till alla berörda om hur arbetet påverkar under tiden det utförs men utförarens har också ett ansvar att berätta vad som ska göras och varför arbetet utförs. Denna kommunikation sker framförallt via 13CA TrafikNytt. TrafikNytt används också för att sprida information om aktuella arbeten till Trafik Göteborg och Göteborgs Stads kontaktcenter med flera. 

Utföraren har också skyldighet att löpande informera väghållaren om det pågående arbetet.  Denna information hanteras bland annat genom NyStart, trafikkontorets system för hantering av starttillstånd i Göteborg, se 13AA1 Starttillstånd gata.

För att kunna ge kvalitativ trafikinformation och hantera störningar på ett bra sätt behöver Trafik Göteborg, stadens trafikledningsfunktion, få information om saker som händer i trafiken. Trafik Göteborg får mycket av informationen genom NyStarts och Trafiknytts rapportering. Om något oförutsett trafikpåverkande händer ska dock utföraren ringa direkt till Trafik Göteborg, se kompetens ”Trafikinformation”, till höger på sidan, så att Trafik Göteborg kan informera trafikanterna. 

Entreprenörens ansvar för att informera om aktuella vägarbeten finns beskrivet i broschyren ”Information om arbeten i trafiken – en handbok för entreprenörer” som finns till höger på sidan. 

Dokument
Kontakter