Arkivversion 2021:2
Foto: Magnus Vennersten

Göteborgs Stads mål är att alla intressenter och alla berörda ska känna till att projektet ska genomföras, varför det ska genomföras, när det startar och när det beräknas avslutas. Alla intressenter ska även informeras löpande om hur arbetet påverkar omgivningen, trafiken och framkomligheten under genomförandet.

Kommunikationsansvaret är uppdelat enligt nedan:

Byggherren planerar kommunikationen ur ett helhetsperspektiv för projektet. Målsättningen är i första hand att berätta vad projektet innebär, syftet med arbetet och vad slutresultatet ska bli.

Du som utförare* ansvarar för att löpande kommunicera via trafiknytt till alla berörda parter om:

  • påverkan under tiden arbetet utförs
  • vad som ska göras
  • varför arbetet utförs

Läs mer under 13CA Trafiknytt.

Trafiknytt är viktig som informationskanal då det används för att sprida information om aktuella arbeten till Trafik Göteborg och Göteborgs Stads kontaktcenter med flera.

Du som utförare ansvarar även för att löpande informera väghållaren om det pågående arbetet. Detta kommuniceras via systemet NyStart, trafikkontorets system för hantering av starttillstånd i Göteborg, läs mer under 15B Förutsättningar.

Vid oförutsedda trafikpåverkande händelser i projektet ska du som utförare direkt kontakta Trafik Göteborg, stadens trafikledningsfunktion, se kompetens ”Trafikinformation” till höger på sidan. Trafik Göteborg kan sedan informera trafikanterna om händelsen.

Vill du veta mer om hur du ska informera om aktuella vägarbeten? Titta i broschyren ”Information om arbeten i trafiken – en handbok för entreprenörer” som finns till höger på sidan. 

*Med utförare menas entreprenör eller konsult som utför ett arbete på uppdrag av annan part.

Dokument
Kontakter