Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stina Olsson

Stadens gaturum kan utifrån deras karaktärsdrag delas in i olika stadsrum med hjälp av livsrumsmodellen. Denna kan vara användbar i de tidiga planeringsskedena för att beskriva gaturummets roll och anspråk. I modellen ingår frirum, mjuktrafikrum och transportrum. I gränsen mellan dessa återfinns även integrerat frirum och integrerat transportrum.

Frirum (F)
Rum för cyklister, fotgängare och lekande barn. Motorfordonstrafik bör inte förekomma. Utformningen utgår ifrån gående och cyklisters perspektiv och hastighet vilket innebär detaljrikedom och småskalighet med många möjligheter till möten mellan människor. Exempel på sådana bilfria områden är torg, parker, lekplatser, avstängda gator och separata gång och cykelvägar. Mopedtrafik är inte lämplig på dessa platser.

Integrerat frirum (IF)
Ett gaturum där fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon har möjlighet till begränsad inkörning och behöver visa stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Låg fart är en förutsättning och prioritet för fotgängare och cyklister gäller. Väggarna består ofta av hus med entré mot rummet. Olika typer av aktiviteter känns naturliga att göra i rummet. Ytorna har delad funktion.

Mjuktrafikrum (M)
Rum som tillmötesgår människors anspråk att lätt röra sig i rummets längs- och tvärriktning. Fordon och oskyddade trafikanter ska samspela i rummet. Biltrafikens ytor bör begränsas så långt det går med hänsyn till gatans funktion. Väggarna uttrycker ett anspråk på kontakt och närvaro.

Integrerat transportrum (IT)
Oskyddade trafikanter färdas i rummet men har ringa anspråk att korsa det. Det finns också ringa anspråk för vistelse i rummet. Väggarna vänder sig mot rummet men har inget anspråk på det. Långa avstånd mellan entréer och korsningsanspråk uppstår i anslutning till korsningar med andra gator. Oskyddade trafikanter har ett anspråk på trygghet i form av andra trafikanter men utan samspel dem emellan. Gaturummet har ofta en transportfunktion.

Transportrum (T)
Rum för enbart motorfordonstrafik, där gång- och cykelpassager på ett tryggt och bekvämt sätt är separerade. Väggarna vänder sina anspråk bort från rummet. Transportrummet har en renodlad transportfunktion.