Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontoret har nollvisionen som utgångspunkt i sitt trafiksäkerhetsarbete och har under lång tid arbetat systematiskt med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Motortrafikens hastighet är avgörande för konsekvenserna av en olycka och många fartdämpande åtgärder har därför genomförts.

I tillgänglig olycksstatistik är det numer två grupper som är särskilt utsatta, cyklister i singelolyckor och fallolyckor för gående. När det gäller dessa olyckor är det viktigt med rätt utformning för att minska risken för att snubbla eller att köra vält. Förbättrad vinterväghållning och renhållning är andra avgörande faktorer.

Det är också en utmaning att i takt med att allt fler kommer att röra sig i staden är målet ändå att färre ska skadas eller omkomma i trafiken.

I trafiksäkerhetsarbetet är det särskilt viktigt att beakta gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer och att ta särskild hänsyn till barns och äldres förutsättningar. När gatumiljön blir säkrare för dessa grupper blir den ofta säkrare även för övriga trafikanter.

I alla ny- och ombyggnadsprojekt såväl som vid drift- och underhållsarbete ska trafiksäkerhet vara en självklar del i arbetet.

Teknikutvecklingen ger nya verktyg som intelligent stöd för hastighetsanpassning i fordon och geofencing som kommer att ge möjlighet att begränsa till exempel hastighet inom geografiska områden.

Dokument
Kontakter