Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Här följer ett antal vägmärken med förtydligande om hur de används i Göteborgs Stad. Observera att vissa märken kräver en lokal trafikföreskrift för att få sättas upp. Se kapitel 2JA Lokala trafikföreskrifter (LTF)  för mer information. 

Varningsmärken

  

Används som förvarning av enstaka farthinder. Märket behövs inte om vägen är hastighetsbegränsad till 30 km/h eller är skyltad med ”Rekommenderad lägre hastighet 30km/h”. Upphöjda eller genomgående gångbanor parallellt med huvudkörbanan utmärks inte som farthinder.

 

Vägmärket sätts inte upp där det finns fartdämpande anordningar eller hastighetsbegränsning till 30km/h. Det innebär att den inte heller sätts upp inom 30-områden, där skyltning med ”Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h” finns. Läs mer under E11 nedan samt under 3JC Avsmalningar/Portar.

 

”Varning för cyklande och mopedförare” samt ”varning för gående” kan i vissa fall användas för att uppmärksamma gående och cyklister, till exempel vid en gångpassage eller en så kallad annan cykelförbindelse och där sikten är dålig.

Tilläggstavla med texten ”Cyklar från båda håll” kan användas vid passage av dubbelriktad cykelbana.

Väjningspliktsmärken

Använd storlek liten i signalreglerade korsningar. Om signalen är släckt del av dygnet ska normalstor skylt användas. Tilläggstavla med texten ”Cyklar från båda håll” kan användas vid passage av dubbelriktad cykelbana.

Signalreglerade övergångsställen skyltas bara om de är släckta del av dygnet eller har driftform släckt. Beträffande behov av övergångsställe, se vidare under 3NE Vägmarkering. B3 kompletteras alltid med reflexrör X102 (Blå/vitt), se nedan.

Övergångsställe skyltsätts alltid dubbelsidigt med montage rygg mot rygg. Toppmonterade tavlor används ej.

Vägmärket placeras före cykelöverfarten från båda håll, se 3GE Övergångsställe och cykelöverfart .

Förbudsmärken

Används då gatans geometriska utformning eller vägmarkeringar inte tydligt visar att det är förbud mot infart. Kan i undantagsfall användas utan LTF för att förtydliga otillåtna körriktningar.

Cykelbanor är i normalfallet dubbelriktade. När vi vill styra cykeltrafiken att färdas i en riktning, utan att enkelrikta cykelbanorna, kan märket C1, förbud mot infart,  användas i ena änden av cykelbanan. Vägmärke C1 kräver då en lokal trafikföreskrift och utmärks med vägmärke i storlek mycket liten.

Lokalkörbanor är generellt enkelriktade och behöver ingen särskild LTF eller skyltsättning.

Utmärks på båda sidor av gatan om hastighetsbegränsningen börjar eller slutar på sträcka

30 km/tim sträcka intill skola som gäller del av dygnet kan kompletteras med tilläggstavlan T22, med texten ”Skola”.

Används för väghållningsåtgärder samt smala gator med reglering enligt 3DE Bilparkering.

Behov av ”förbud att stanna eller parkera” bestäms enligt 3DE Bilparkering.

Användning och utmärkning framgår av 3DE Bilparkering.

Användning framgår av 3DE Bilparkering.

Påbudsmärken

Används endast där gatans geometriska utformning eller vägmarkeringar inte tydligt visar vilken färdriktning som är tillåten.

Används endast där gatans geometriska utformning eller vägmarkeringar inte tydligt visar vilken färdriktning som är tillåten.

Överväg trafikdelare i liten storlek om märket kan komma att skymma sikten för gående. På mittrefug kan tavlan ersättas av annan tydlig utmärkning.

Vägvisare kan vara ett bättre alternativ, speciellt i cirkulationsplatser. Sätts inte heller upp på signalstolpe där det klart framgår att det är tillåtet att köra på båda sidor om refugen.

I första hand används vägmarkering med symboler i stället för vägmärken. Vid alla större övergångar, där förutsättningarna förändras så som exempelvis att en gata övergår till gång- och cykelbana, ska dock vägmärke sättas upp.

Skyltning av kollektivtrafikkörfält

Skyltsättning av körfält reserverade för buss

Körfälten ska både skyltas och markeras. Cykel och mopedtrafik (klass II) är tillåten om utmärkning sker med bussmärket om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen. Om man inte vill ha cykeltrafik i kollektivkörfältet men sannolikheten att man cyklar där är liten bör utmärkning med bussmärket ändå göras. Detta gäller särskilt om kollektivkörfältet ligger mitt i körbanan. 

Anvisningsmärken

Rekommenderad lägre hastighet.

Vägmärket är ingen hastighetsbegränsning utan en information om lämplig hastighet. Observera att E11 endast får användas där vi har fysiska åtgärder eller varningstavlor som gör det olämpligt att färdas i högre hastighet än den rekommenderade. (TSFS 2019:74).

Vid utmärkning av 30-enklaver monteras vägmärket normalt i en fyrkantig skyltbåge. Bredd 400 mm vid placering i sidorefug. Vid annan placering ska bredd 600 mm övervägas.  Läs mer under 3JC Avsmalningar/Portar.

Lokalkörbanor följer generellt huvudgatans körriktning enkelriktade och behöver ingen särskild LTF eller skyltsättning.

Behövs inte på korta gator där det klart framgår för trafikanten att gatan tar slut. Om vändplats saknas kan detta anges på en tilläggstavla, med texten ”Vändplats saknas”              

Andra trafikanordningar

Markeringsskärmen för farthinder sätts portalt i rörbåge. Denna är dubbelsidig när det saknas mittrefug. X3 ska vara dubbelsidig (se ritning 4504). X3 mini kan i vissa fall ersätta markeringsskärmen på smala gator/vägar.

                                                                                   

Blåvitt reflexrör används i mittrefuger under trafikdelartavlan vid gångpassager utan övergångsställe, i övrigt där man bedömer att det finns behov av extra utmärkning. Märke B3 för övergångsställe kompletteras alltid med reflexrör.                       

                    

Används bara där det bedöms att det finns behov av extra utmärkning.