Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Rebecca Havedal

Gångtrafik

Gångtrafiksdata finns för vissa punkter och stråk i centrala staden. De flödesräkningar som hittills gjorts finns att hitta till höger på sidan. Frågor om trafikdata hänvisas till trafikkontorets kontaktperson, se kompetens ”Trafikmängder” till höger på sidan. 

Cykeltrafik

Trafikkontoret mäter cykeltrafik i ett antal fasta mätpunkter. Cykeltrafiken per vardagsdygn respektive i maxtimmen redovisas på trafikkontorets hemsida (se länk ”Cykeltrafik på olika cykelbanor i Göteborg” till höger på sidan). Korta manuella flödesräkningar av både gång och cykel finns också att hitta till höger på sidan. Trafikkontoret har också tillgång till data om samtliga resor med Styr & Ställ och delade elsparkcyklar. Läs mer kring hur cykeltrafiken utvecklats i Göteborg i rapporten Trafik- och resandeutveckling som finns till höger på sidan. Trafikdata kan erhållas från trafikkontorets kontaktperson, se kompetens ”Trafikmängder” till höger på sidan. 

Biltrafik

Antal fordon per dygn på Göteborgs gator redovisas på trafikkontorets hemsida (se länk till höger). Här finns diagram över trafikutvecklingen i Göteborg samt uppgifter om trafikmängder på specifika gator. Läs mer kring hur biltrafiken utvecklats i Göteborg i rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” (länk till höger på sidan). Trafikdata kan erhållas från trafikkontorets kontaktperson, se kompetens ”Trafikmängder” till höger på sidan. 

Kollektivtrafik

Trafikkontoret samlar i dagsläget inte in någon statistik om kollektivtrafikflöden på egen hand. Det görs av Västtrafik, vilka till viss del har tillgängliggjort denna data till trafikkontoret.

Information om av- respektive påstigande per hållplats och linje finns tillgängligt via det webbaserade verktyget Remix, som trafikkontoret har tillgång till via Västtrafik. Resandestatistik kan i vissa fall erhållas från trafikkontorets kontaktperson, se kompetens ”Trafikmängder” (kommentar cykeltrafik, kollektivtrafik och resvaneundersökningar) till höger på sidan. För mer omfattande och specifika frågor kring kollektivtrafikresandet hänvisas till Västtrafik, se kompetens ”Kollektivtrafikresande” till höger på sidan.

Läs mer om hur kollektivtrafikresandet utvecklats i Göteborg i rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” i länk till höger på sidan.

I vissa fall, såsom vid miljöutredningar (buller och luftmiljö), finns det behov av att veta antal bussar och spårvagnar som trafikerar en specifik gata. Denna information finns inte sammanställd utan får sammanställas på lämpligt sätt i respektive fall. Denna information finns till viss del att tillgå via Remix, alternativt via tidtabeller eller på annat sätt.

Resvaneundersökningar

För att få mer detaljerade kunskaper om trafikanternas resvanor har trafikkontoret genomfört resevaneundersökningar. En resvaneundersökning ger information om resmönster som till exempel färdmedelsval, start- och målpunkter och restider. Den insamlade informationen kan användas som beslutsunderlag för trafikplanering och för prognoser. Undersökningen designas utifrån geografiska områden, intressanta målpunkter eller andra aspekter av intresse. 

En övergripande resvaneundersökning gjordes senast 2017, se länk till höger på sidan. Databas eller resvanedata kan erhållas från trafikkontoret, se kompetens ”Resvaneundersökning” till höger på sidan.  

 

Dokument
Kontakter