Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Rebecca Havedal

Gångtrafik

Gångtrafiksdata finns för vissa punkter och stråk i centrala staden. De flödesräkningar som hittills gjorts finns att hitta till höger på sidan. Frågor om trafikdata, se kompetens ”Trafikmängder” till höger på sidan. 

Cykeltrafik

Cykeltrafiken mäts i ett antal fasta mätpunkter. Cykeltrafiken per vardagsdygn respektive i maxtimmen redovisas på Göteborgs stads hemsida (se länk ”Cykeltrafik på olika cykelbanor i Göteborg” till höger på sidan). Korta manuella flödesräkningar av både gång och cykel finns också att hitta till höger på sidan. Det finns också data om samtliga resor med Styr & Ställ och delade elsparkcyklar. Läs mer kring hur cykeltrafiken utvecklats i Göteborg i rapporten Trafik- och resandeutveckling som finns till höger på sidan. För trafikdata, se kompetens ”Trafikmängder” till höger på sidan. 

Biltrafik

Antal fordon per dygn på Göteborgs gator redovisas på Göteborg stads hemsida (se länk till höger). Här finns diagram över trafikutvecklingen i Göteborg samt uppgifter om trafikmängder på specifika gator. Läs mer kring hur biltrafiken utvecklats i Göteborg i rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” (länk till höger på sidan). För trafikdata, se kompetens ”Trafikmängder” till höger på sidan. 

Kollektivtrafik

Staden samlar i dagsläget inte in någon statistik om kollektivtrafikflöden på egen hand. Det görs av Västtrafik, vilka till viss del har tillgängliggjort denna data till staden.

Information om av- respektive påstigande per hållplats och linje finns tillgängligt via det webbaserade verktyget Remix, som staden har tillgång till via Västtrafik. Resandestatistik kan i vissa fall erhållas från stadens kontaktperson, se kompetens ”Trafikmängder” (kommentar cykeltrafik, kollektivtrafik och resvaneundersökningar) till höger på sidan. För mer omfattande och specifika frågor kring kollektivtrafikresandet hänvisas till Västtrafik, se kompetens ”Kollektivtrafikresande” till höger på sidan.

Läs mer om hur kollektivtrafikresandet utvecklats i Göteborg i rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” i länk till höger på sidan.

I vissa fall, såsom vid miljöutredningar (buller och luftmiljö), finns det behov av att veta antal bussar och spårvagnar som trafikerar en specifik gata. Denna information finns inte sammanställd utan får sammanställas på lämpligt sätt i respektive fall. Denna information finns till viss del att tillgå via Remix, alternativt via tidtabeller eller på annat sätt.

Resvaneundersökningar

För att få mer detaljerade kunskaper om trafikanternas resvanor genomförs resevaneundersökningar. En resvaneundersökning ger information om resmönster som till exempel färdmedelsval, start- och målpunkter och restider. Den insamlade informationen kan användas som beslutsunderlag för trafikplanering och för prognoser. Undersökningen designas utifrån geografiska områden, intressanta målpunkter eller andra aspekter av intresse. 

En övergripande resvaneundersökning gjordes senast 2017, se länk till höger på sidan. Databas eller resvanedata kan erhållas från staden, se kompetens ”Resvaneundersökning” till höger på sidan.  

 

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.