Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

Gångtrafik

Gångtrafiksdata finns för vissa punkter och stråk i centrala staden. De flödesräkningar som hittills tillgänglighetsgjorts finns att hitta till höger på sidan. Frågor om trafikdata, se Kompetens ”Trafikmängder” till höger på sidan. 

Cykeltrafik

Cykeltrafiken mäts i ett antal fasta mätpunkter. Cykeltrafiken per vardagsdygn respektive i maxtimmen redovisas på Göteborgs stads hemsida (se länk ”Cykeltrafik på olika cykelbanor i Göteborg” till höger på sidan). Korta manuella flödesräkningar av både gång och cykel finns också att hitta till höger på sidan. Det finns också data om samtliga resor med Styr & Ställ och delade elsparkcyklar. Läs mer kring hur cykeltrafiken utvecklats i Göteborg i rapporten Trafik- och resandeutveckling som finns till höger på sidan. För trafikdata, se kompetens ”Trafikmängder” till höger på sidan. 

Biltrafik

Antal fordon per dygn på Göteborgs gator redovisas på Göteborg stads hemsida (se länk till höger). Här finns diagram över trafikutvecklingen i Göteborg samt uppgifter om trafikmängder på specifika gator. Läs mer kring hur biltrafiken utvecklats i Göteborg i rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” (länk till höger på sidan). För trafikdata, se Kompetens ”Trafikmängder” till höger på sidan. 

Kollektivtrafik

Staden samlar i dagsläget inte in någon statistik om kollektivtrafikflöden på egen hand. Det görs av Västtrafik, vilka till viss del har tillgängliggjort denna data till staden.

Information om resandet med kollektivtrafik får staden genom webbaserade gränssnitt. Bland annat har staden tillgång till data om av- respektive påstigande per hållplats och linje via Västtrafik via Remix och Power BI. För kollektivtrafikdata, se kompetens ”Trafikmängder”. Resandestatistik kan i vissa fall erhållas från stadens kontaktperson, se Kompetens ”Trafikmängder” till höger på sidan. För mer omfattande och specifika frågor kring kollektivtrafikresandet hänvisas till Västtrafik, se Kompetens ”Kollektivtrafikresande” till höger på sidan.

Läs mer om hur kollektivtrafikresandet utvecklats i Göteborg i rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” i länk till höger på sidan.

I vissa fall, såsom vid miljöutredningar (buller och luftmiljö), finns det behov av att veta antal bussar och spårvagnar som trafikerar en specifik gata. Denna information finns inte sammanställd utan får sammanställas på lämpligt sätt i respektive fall. Denna information finns till viss del att tillgå via Remix, alternativt via tidtabeller eller på annat sätt.

Resvaneundersökningar

För att få mer detaljerade kunskaper om trafikanternas resvanor genomförs resevaneundersökningar. En resvaneundersökning ger information om resmönster som till exempel färdmedelsval, start- och målpunkter och restider. Den insamlade informationen kan användas som beslutsunderlag för trafikplanering och för prognoser. Undersökningen designas utifrån geografiska områden, intressanta målpunkter eller andra aspekter av intresse. 

En övergripande resvaneundersökning gjordes senast 2017, se länk till höger på sidan. Databas eller resvanedata kan erhållas från staden, se kompetens ”Resvaneundersökning” till höger på sidan.