Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Gatubolaget

Regler och föreskrifter

I Teknisk Handbok finns de tillämpningar av regler och skyltsättning som är specifika för Göteborgs Stad.

Förutom dessa anvisningar gäller i tillämpliga delar följande regler, förordningar, handböcker och författningar:

  • TrF, Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
  • VMF, Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90)
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74)
  • Transportstyrelsen föreskrifter om vägmarkering TSFS 2010:171
  • ”Handbok vägmärken”, Trafikverket 2009:15
  • Krav för vägar och gators utformning, VGU, publikation 2022:001. Ett tips är att använda sökfunktionen i VGU, informationen ligger på många platser
  • Råd för vägar och gators utformning, VGU, publikation 2022:003 Ett tips är att använda sökfunktionen i VGU, informationen ligger på många platser.
  • Transportstyrelsen – vägmärken

Ansvar

Väghållaren ansvarar för uppsättning och underhåll av vägmärken. (Undantag se Vägmärkesförordningen § 78 – 82).

Beslut

Vissa vägmärken kräver myndighetsbeslut av Trafiknämnd, Länsstyrelse eller Trafikverket för att kunna sättas upp. Vägvisningsmål anvisas av väghållaren. Se även 2J Lagar och föreskrifter.

Kostnadsansvar

Kostnaden för nya och förändrade trafikanordningar ska bäras av varje enskilt projekt.