Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Ett infiltrationsstråk med hårdgjord yta är en anläggning som fyllts med makadam och täckts med en hårdgjord yta med infiltrationskapacitet, se standardritning 5547. Anläggningen har som syfte att avleda, fördröja och rena dagvatten från sitt tillrinningsområde. Fördröjning skapas genom att makadam leder vattnet långsammare än ledning och brunn samt genom att porvolymen på ca 30% av fyllningsmassornas volym vattenfylls. Infiltrationsstråk med hårdgjord yta avser till exempel plattsättning där vatten kan infiltrera i skarvarna. Rening sker främst genom sedimentation och absorption i krossmaterial.

Anläggningen kan utformas för infiltration till omgivande mark om marken tillåter det. I botten av anläggningen, på ett avjämningslager, placeras dräneringsledning som ansluter till närliggande dagvattensystem för avledning av dagvattnet. För att reglera utflöde kan tömning av infiltrationsstråket strypas i utloppet. Spolning av dräneringsledningar sker vid behov genom spolbrunnar, se standardritning 5550. Lutningen i stråket är liten, varför brunn eller någon form av linjeavvattning sätts.

Botten av infiltrationsstråket bör följa gatans längsgående lutning. Platsspecifika förhållanden i mark styr vilken lutning på schaktslänten anläggningen behöver utformas med. Undvik schaktslänt brantare än 2:1.

Vid utformning av infiltrationsstråk med hårdgjord yta se dokument ”Vägledning vid utformning av infiltrationsstråk med hårdgjord yta (mall).

För varje projekterad anläggning ska en driftsinstruktion tas fram, använd ”Driftinstruktioner infiltrationsståk med hårdgjord yta (mall)”. Driftsinstruktionen ska följa med i samband med driftöverlämning se 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked.