Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser. En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en miljöolycka.

Projektören ska tillsammans med projektledning värdera miljö- och hälsorisker i aktuellt projekt och föreslå lämpliga förebyggande åtgärder med hjälp av mall ”Riskanalys miljö och hälsa”, se dokument till höger på sidan. Riskanalys med avseende på hälsa och miljö ska göras med utgångspunkt i de arbetsmoment som genomförs i projektet samt de arbetsområden som arbete utförs i. Även påverkan på människor och miljö i närliggande områden ska identifieras. Underlag för att identifiera risker kan vara historisk inventering av markanvändningen, skyddsvärda naturområden, närhet till bostäder och känsliga verksamheter, närhet till vatten, diskussioner med teknikansvariga samt erfarenheter från liknande byggprojekt.

Dokumentet ”Riskanalys miljö och hälsa” är uppdelat i tre excelblad. I flik 1 beskrivs hur mallen ska användas, flik 2 ska fyllas i av projektören och i flik tre ges ett exempel på risker och åtgärder som kan vara aktuella i stadsmiljöförvaltningens/exploateringsförvaltningens projekt. Endast risker som bedöms vara obetydliga (summa 1-2) anses vara acceptabla. Mot övriga risker måste åtgärder föreslås.